Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων Γραπτών Εξετάσεων Υποψηφίων στην ειδικότητα Νοσηλευτικής Δημόσιας Υγείας και Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής Περιόδου Ιανουαρίου 2023

Ιαν 12 2023 5:19 μμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ / ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023

Κατόπιν της με αριθμό Α1β/Γ.Π. οικ. 29665/25-05-2022  Απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων Ειδικευόμενων Νοσηλευτών, ανά νοσηλευτική ειδικότητα, με έδρα το Υπουργείο Υγείας και του με αριθμό  001/09-01-2023 πρακτικού της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων της Νοσηλευτικής Ειδικότητας Δημόσιας Υγείας/Κοινοτικής Νοσηλευτικής, καθώς και του αριθμό 001/11-01-2023 πρακτικού της Κεντρικής Επιτροπής Εξετάσεων της Νοσηλευτικής Ειδικότητας Επείγουσας και Εντατικής Νοσηλευτικής που πιστοποίησε τους πίνακες των αποτελεσμάτων των γραπτών εξετάσεων ανά ΥΠΕ, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα της 7ης ΥΠΕ

Ακολουθεί επισύναψη αρχείων αποτελεσμάτων : 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ/ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΡΑΠΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ