Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων της 17580/19-03-2021 Προκήρυξης για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τα ΤΟΜΥ

Ιουλ 4 2022 3:48 μμ

Πηγή:    Υπουργείο Υγείας

Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης, Προσληπτέων και Απορριπτέων των αιτήσεων υποψηφίων των κλάδων:

1) Π.Ε. Ιατρών:

-Γενικής Ιατρικής

-Παθολογίας / Εσωτερικής Παθολογίας

-Παιδιατρικής

2) Π.Ε. Νοσηλευτικής

3) Τ.Ε. Νοσηλευτικής

4) Π.Ε. Διοικητικού-Οικονομικού

σύμφωνα με την υπ. αρ.πρωτ. Γ.Π.οικ.17580/19-03-2021 «ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.).».

Οι Ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον Διαδικτυακό Τόπο https://tomy.moh.gov.gr/, κάνοντας σύνδεση με κωδικούς taxisnet.

*Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από την επομένη της ανάρτησής τους στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 10 (δέκα) ημερών, ήτοι έως την Κυριακή 10/7/2022 στις 24:00.

** Οι υποψήφιοι προκειμένου να διαπιστώσουν τη σειρά κατάταξής τους ανά θέση, κατεβάζουν το αντίστοιχο υπολογιστικό φύλλο ( excel ) και κάνοντας χρήση του φίλτρου αναζήτησης «κωδικός θέσης» ή «όνομα θέσης», επιλέγουν τη θέση προτίμησής τους και βλέπουν την κατάταξή τους σε αυτήν.

Τα αρχεία στην θέση :  εδώ


Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ