7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Κατάρτιση και δημοσίευση οριστικών πινάκων προσληπτέων για τις ΤΟ.Μ.Υ. της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για Δήμους Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Ρεθύμνου, Χανίων και Χερσονήσου

Δεκ 6 2017 7:36 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Πληροφορίες: Νοικοκυράκη Καλλιόπη

Τηλ. Επικοιν.: 2813404415

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΡΟΣΛΗΠΤΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΜΥ ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ

Σε εφαρμογή της με αρ. Α2β/Γ.Π. οικ. 60261/3-8-17 (ΑΔΑ: Ψ50Π465ΦΥΟ-0ΘΖ) Προκήρυξης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» και σε συνέχεια του με αρ. 20207/24-10-2017 εγγράφου του τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, το οποίο αναφέρεται στην ανάρτηση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων, για την κάλυψη των θέσεων για τις Τ.ΟΜ.Υ. Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Ρεθύμνου και Χανίων και μετά την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά των ως άνω πινάκων, η αρμόδια τριμελής επιτροπή, που συγκροτήθηκε με την 767/2-11-2017 απόφαση της Διοικήτριας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005, όπως ισχύει, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ. της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, την Προϊσταμένη της Δ/νσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και τη Νομική Σύμβουλο του «Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο» με τους αναπληρωτές τους, εξέτασε τις υποβληθείσες ενστάσεις και την νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων.

Κατόπιν αυτών, καταρτίστηκαν και δημοσιεύονται οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων για την κάλυψη θέσεων για τις Τ.ΟΜ.Υ. των Δήμων Ηρακλείου, Μαλεβιζίου, Χερσονήσου, Ρεθύμνου και Χανίων. Οι προσληπτέοι θα κληθούν με συστημένη επιστολή της Διοικήτριας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, για υπογραφή σύμβασης πρόσληψης και ανάληψης καθηκόντων/υπηρεσίας, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της συστημένης επιστολής, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο Δ΄ της Προκήρυξης.

Οι παραπάνω οριστικοί πίνακες προσληπτέων αναρτήθηκαν σήμερα 6-12-2017 στο κατάστημα της 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ από υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Επίσης καταχωρήθηκαν σήμερα 6-12-2017 στην ιστοσελίδα της 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ www.hc-crete.gr

Η Διοικήτρια

Ελένη Ε. Μαυρομμάτη

Οι πίνακες αναλυτικά:

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  (ορθή επανάληψη 11/12/17 όσον αφορά την ταξινόμηση Δήμου Ρεθύμνου)

ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ

ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (ορθή επανάληψη 18/12/17 όσον αφορά τον Δήμο Ρεθύμνου)

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Αρχείο: Ανακοίνωση αναλυτικά

Επιστροφή