7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Μίας (1) θέσης επιμελητή Β΄, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ειδικευμένου Ιατρού κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία για το Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. Κισσάμου.

Μαϊ 5 2017 11:16 πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Την πλήρωση:

-Μίας (1) θέσης επιμελητή Β΄, ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας ειδικευμένου Ιατρού κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία του Π.Ε.Δ.Υ.-Κ.Υ. Κισσάμου.

Η αίτηση - δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Πρωτόκολλο της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, εις τριπλούν, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών

ημερών και συγκεκριμένα από 4-5-2017 έως και 23-5-2017.

Αιτήσεις - Δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, εις

τριπλούν, στην Κεντρική Υπηρεσία της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης στην ταχυδρομική Δ/νση 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Μοιρών, Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71500, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Για τις

αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Αιτήσεις - δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την λήξη της ως άνω προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης (τηλ.: 2813404443).

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται αυθημερόν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α΄) καθώς και στην ιστοσελίδα της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης (www.hc-crete.gr).

Επίσης κοινοποιείται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στους Ιατρικούς Συλλόγους της Κρήτης.

Αρχείο: Προκήρυξη Αναλυτικά

Επιστροφή