7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Μίας (1) θέσης επιμελητή Β΄, ειδικότητας Παθολογίας ειδικευμένου Ιατρού κλάδου ΕΣΥ, επί θητεία για το Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» (αποκεντρωμένη οργανική μονάδα Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητεία).

Απρ 6 2017 2:25 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

 

Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ο Υ Μ Ε - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Την πλήρωση της κάτωθι θέσης επί θητεία ειδικευμένου Ιατρού κλάδου ΕΣΥ στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β’ για το Ορθοπεδικό Τμήμα του Νοσοκομείου:

Μία (1) θέση Επιμελητή Β' Ορθοπεδικής.

Η Αίτηση - Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Σητείας του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου-Γ.Ν-Κ.Υ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» εις τριπλούν (βλ. άρθρο 2 της παρούσης), μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, ήτοι από 6-4-2017 έως και 25-4-2017.

Αιτήσεις - Δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, εις τριπλούν, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου στη ταχυδρομική διεύθυνση Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ Σητείας Κ. Γιάννη Παπαδάκη 3 Σητεία ΤΚ 723 00. Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Αιτήσεις - Δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, τηλ: 2843340330.

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται αυθημερόν στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 τ.Α'), καθώς και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας (www.ghsitia.gr).

Επίσης, κοινοποιείται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στον Ιατρικό Σύλλογο Λασιθίου, ενώ αποστέλλεται και στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης, προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της (www.hc-crete.gr).

Αρχείο: Προκήρυξη Αναλυτικά

Επιστροφή