7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων (προσωπικού καθαριότητας) της Ανακοίνωσης ΣΟΧ 1/2018.

Μαρ 7 2018 2:48 μμ

Σήμερα  αναρτήθηκαν οι πίνακες  Κατάταξης των Υποψηφίων αναφορικά με την  προσωρινή πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ ( ΣΟΧ1/2018), για χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για τις ανάγκες της Καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας με τις αποκεντρωμένες μονάδες τους της 7ης ΥΠΕ Κρήτης μετά την αριθμ. πρωτ. 21074/6-11-17 ανακοίνωση για την σύναψη Σύμβασης Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου  Ορισμένου Χρόνου, είκοσι πέντε (25) ατόμων, κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) κλάδου ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για ανάγκες καθαριότητας (Άρθρα : 21 του Ν. 2190/1994, όπως ισχύει, 63 του Ν. 4430/2016 και 107 του Ν. 4461/2017) προκειμένου να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι. 

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο  ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20) € που εκδίδεται είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο),βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Για να δείτε αναλυτικά τους πίνακες πατήστε εδώ. 

Επιστροφή