7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Πίνακες προσωρινών προσληπτέων και απορριπτέων ΤΟΜΥ κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής Δήμου Ηρακλείου

Οκτ 16 2018 3:10 μμ

Σε εφαρμογή της με αρ. Α2β/Γ.Π. οικ.60261/3-8-17 «Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.) για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» (ΑΔΑ:Ψ50Π465ΦΥΟ-0ΘΖ) ολοκληρώθηκε ο έλεγχος των ψηφιακών και φυσικά υποβληθέντων δικαιολογητικών και έχουν καταρτιστεί οι προσωρινοί πίνακες προσληπτέων και απορριπτέων του κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής Ηρακλείου.

 Σύμφωνα με την παραπάνω Προκήρυξη-Πρόσκληση κατά των  ανωτέρω προσωρινών πινάκων προσληπτέων δύναται να  ασκηθεί ένσταση μέσα  σε  αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την επόμενη της ημερομηνίας δημοσίευσής -

ανάρτησής τους στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και των οικείων Δ.Υ.Πε., εάν αυτή είναι ταυτόχρονη, άλλως από την ημέρα  δημοσίευσής  τους  στο  διαδικτυακό  τόπο  του  Υπουργείου  Υγείας.  Η  άσκηση  της  ενστάσεως  γίνεται ηλεκτρονικά   στο  

διαδικτυακό   τόπο   όπου   καταχωρήθηκε   η   αρχική   αίτηση   σε   ειδικό   πεδίο   ένστασης (tomy.moh.gov.gr).

Η υπηρεσία μας θα εξετάσει τις υποβληθείσες ενστάσεις και ελέγχει τη νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων. Η εξέταση των ενστάσεων διενεργείται από τριμελή επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005 όπως ισχύει και αποτελείται από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και το Νομικό Σύμβουλο της οικείας Δ.Υ.Πε. με τους  αναπληρωτές τους.  Ακολούθως και  εντός  είκοσι  (20)  ημερών από  την  παρέλευση της  προθεσμίας της άσκησης των ενστάσεων, καταρτίζονται και δημοσιεύονται οι οριστικοί πίνακες προσληπτέων και καταχωρούνται στο διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Υγείας και των οικείων Δ.Υ.Πε.

Οι παραπάνω πίνακες αναρτήθηκαν σήμερα 16-10-18 στο κατάστημα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης από τις υπαλλήλους της υπηρεσίας: Μαρία Καραμαλάκη του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Λογιστικού και Χρυσούλα Στεφανάκη του κλάδου ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.

Επίσης καταχωρήθηκαν σήμερα 16-10-18  τόσο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου όσο και  στην ιστοσελίδα της 7ης ΥΠΕ Κρήτης  www.hc-crete.gr.

Σημειώνουμε ότι η ημερομηνία έναρξης υποβολής των ενστάσεων ορίζεται από τα παραπάνω η 17η Οκτωβρίου 2018.

Οι πίνακες παρακάτω:

Προσωρινός Πίνακας Προσληπτέων ΤΕ Νοσηλευτικής Δήμου Ηρακλείου

Προσωρινός Πίνακας Απορριπτέων ΤΕ Νοσηλευτικής Δήμου Ηρακλέιου

Αρχείο: Ανακοίνωση αναλυτικά

Επιστροφή