7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Πλήρωση των τεσσάρων (4) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ,στο εισαγωγικό βαθμό επιμελητή Β΄, για το ΠΑΓΝΗ - ΓΝ Βενιζέλειο.

Απρ 12 2017 9:44 πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Πα.Γ.Ν.Η –Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Την πλήρωση των κάτωθι τεσσάρων (4) επί θητεία θέσεων ειδικευµένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στον εισαγωγικό βαθµό του Επιµελητή Β’, για το Νοσοκοµείο µας:

Μία (1) θέση Επιµελητή Β΄ Ενδοκρινολογίας 

• Μία (1) θέση Επιµελητή Β΄ Αναισθησιολογίας

• Μία (1) θέση Επιµελητή Β΄Παθολογίας

• Μία (1) θέση Επιµελητή Β Παθολογικής Ανατοµικής 

Η Αίτηση – ∆ήλωση µε όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τµήµα ∆ιαχείρισης  Ανθρώπινου ∆υναµικού του ΠαΓΝΗ εις τριπλούν, µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών, δηλαδή από 7/04/2017 έως και 26/04/2017.

Επίσης µπορούν να υποβάλλονται και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε εταιρείαταχυµεταφοράς, µέσα στην ορισθείσα προθεσµία, στη Γραµµατεία του Νοσοκοµείου στη ταχυδροµική διεύθυνση «Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου ∆ιασταύρωση Σταυρακίων Βουτών ΤΚ 71110 Ηράκλειο Κρήτης». Για τις αιτήσεις αυτές η ηµεροµηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδροµείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυµεταφοράς.

Αιτήσεις - δηλώσεις που υποβάλλονται µετά τη λήξη της ως άνω προθεσµίας, δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος µπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της µιας θέσης αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση-δήλωση µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να παίρνουν κάθε συµπληρωµατική πληροφορία από το Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού του Νοσοκοµείου, τηλ: 2810392238 και 2810542067. 

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται αυθηµερόν στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α’), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστηµιακού Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου (www.pagni.gr). Επίσης, κοινοποιείται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στον Ιατρικό Σύλλογο Hρακλείου, ενώ αποστέλλεται και στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης, προκειµένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της (www.hc-crete.gr). 

Αρχείο: Προκήρυξη Αναλυτικά

Επιστροφή