7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ ΤΗΣ 7ης Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης

Μαϊ 10 2018 3:07 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΡΗΤΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχυδρομική Δ/νση: 3οχιλ.Ε.Ο. Ηρακλείου-Μοιρών

Τ.Κ. 71201, Ηράκλειο Κρήτης, Τ.Θ. 1285

Πληροφορίες: Σοφία Βαμβακίδου

Τηλέφωνο: 2813404437

Τηλεομοιοτυπία (fax): 2813404428

Ηλεκτρονική Δ/νση (e-mail):

          ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 

Για την πλήρωση της μίας (1)  θέσης Νομικού/κής Συμβούλου με έμμισθη εντολή  της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, και προσκαλούμε δικηγόρους παρ’ Αρείω Πάγω ή παρ Εφέταις που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο/Η Νομικός/κή Σύμβουλος που θα προσληφθεί θα υπάγεται στην άμεση εποπτεία του Διοικητή της  7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, με  αρμοδιότητες, καθήκοντα, υποχρεώσεις και αντικείμενο απασχόλησης ως εξής:

Η υπεράσπιση ενώπιον κάθε δικαστηρίου και κάθε άλλης αρχής των συμφερόντων  της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

Η σύνταξη γνωμοδοτήσεων και η συστηματική καθοδήγηση με νομικές συμβουλές των υπηρεσιών της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

Η επίλυση εργατικών ή άλλων διαφορών με Διοικητικές Αρχές ή άλλες Αρχές και Υπηρεσίες, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.

Η παρακολούθηση και υποβολή έγγραφων εισηγήσεων για τα ζητήματα που αφορούν την ακίνητη περιουσία, τα κληροδοτήματα, τα μίσθια, την αξιοποίηση της περιουσίας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης καθώς και των φορέων της αρμοδιότητας της,  και γενικά όσων υποθέσεων της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης υπάγονται στην αρμοδιότητα Δικηγόρου, σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας.

Η παράσταση, εισήγηση και παρουσίαση νομικών θεμάτων που απασχολούν την 7η Υ.ΠΕ., σε συναντήσεις ή σεμινάρια ή συνέδρια ή συσκέψεις που διοργανώνει ή που συμμετέχει η 7η Υ.ΠΕ..

Η συνεχής παρακολούθηση της νομοθεσίας και της νομολογίας για όλα τα θέματα που απασχολούν την 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης και η τήρηση αρχείου με τις νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που αφορούν την Υπηρεσία.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

 Η επιλογή του/της δικηγόρου που θα προσληφθεί, θα γίνει από Πενταμελή Επιτροπή, η οποία θα εξετάσει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά των υποψηφίων, σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη, και θα τους καλέσει σε ατομική συνέντευξη, προκειμένου να καταλήξει στην απόφαση της.

 Η Επιτροπή αποτελείται από: 

1. Ένα (1) μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο. 

2.Τρεις (3) Δικηγόρους, από τους οποίους/οποίες, ένας/μία με δεκαπενταετή τουλάχιστον δικηγορική υπηρεσία, οι οποίοι/οποίες ορίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου.

3. Έναν (1) εκπρόσωπο της 7ης Υπε Κρήτης που θα οριστεί με απόφαση του Διοικητή της 7ης  Υ.ΠΕ. Κρήτης.

Η Επιτροπή συνεδριάζει στην έδρα του οικείου Δικηγορικού Συλλόγου. Καθήκοντα γραμματέα ασκεί υπάλληλος της Διοίκησης της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης.

Για την επιλογή και την πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη η προσωπικότητα του/της υποψηφίου/φιας, η επιστημονική  κατάρτιση, η εξειδίκευση  στο αντικείμενο.

Για την επιλογή και πρόσληψη λαμβάνονται υπόψη:

α) η προσωπικότητα του/της υποψηφίου/φιας,

β) η επιστημονική του/της κατάρτιση,

γ) η εξειδίκευσή του/της στο αντικείμενο της απασχόλησης, όπως ορίζεται στην παρούσα

δ) η επαγγελματική του/της πείρα- επάρκεια με αποδεδειγμένη εμπειρία του/της σε νομικές υπηρεσίες συμβουλευτικού και γνωμοδοτικού χαρακτήρα σε Ν.Π.Δ.Δ., ή σε υπηρεσίες του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα που ασχολούνται με διοικητικά θέματα και ιδίως με θέματα της υγείας,

ε) η αποδεδειγμένη γνώση ξένων γλωσσών, με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας, 

στ) η οικογενειακή κατάσταση,

ζ) η αποδεδειγμένη ανυπαρξία με πιστοποιητικό του οικείου δικηγορικού Συλλόγου πειθαρχικών ποινών για οποιοδήποτε θέμα και η αποδεδειγμένη ανυπαρξία ποινικής καταδίκης για οποιοδήποτε θέμα, από εκείνα που απαγορεύουν την πρόσληψη δημόσιων Υπαλλήλων κατά το Ν. 3528/2007 με την προσκόμιση ποινικού μητρώου.

Οι συντελεστές βαρύτητας των ανωτέρω κριτηρίων»  καθορίζονται ως εξής:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ  ( στα 100)

1. Προσωπικότητα του υποψηφίου 20

2. Επιστημονική κατάρτιση, μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών συναφή με το Δημόσιο Δίκαιο 15

3. Εξειδίκευση αντικειμένου (χειρισμός διοικητικών υποθέσεων νοσοκομείων & λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. ή δημόσιων οργανισμών) 25

4. Επαγγελματική πείρα-επάρκεια/Διοικητική εμπειρία (επίπεδο προαγωγής, έτη άσκησης δικηγορίας, δικόγραφα για υποθέσεις συναφείς με Ν.Π.Δ.Δ. κ.α.) 20

5.      Γνώση ξένων γλωσσών  5

6.      Οικογενειακή κατάσταση  10

7.      Πρόβλεψη εξέλιξης υποψηφίου 5

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 

Η παρούσα προκήρυξη να κοινοποιηθεί, με επιμέλεια της Διοίκησης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης:

 α) στον δικαστικό αντιπρόσωπο Α΄ του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους νομού Ηρακλείου και

 β) στον Πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου, ο οποίος πρέπει να επιμεληθεί για την τοιχοκόλληση της στο Κατάστημα του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, και στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου αντίστοιχα, συντασσόμενου σχετικού αποδεικτικού. 

γ) Να δημοσιευθεί σε μία  ημερήσια τοπική εφημερίδα του νομού Ηρακλείου.

 Επίσης η προκήρυξη αναρτάται  στη  ΔΙΑΥΓΕΙΑ και  στον ιστότοπο της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.

Ανακοίνωση:  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι μέχρι και 14/06/2018

Αρχείο: Προκήρυξη Αναλυτικά

Επιστροφή