7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προκήρυξη δώδεκα (12) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γ.Ν. Λασιθίου - Γ.Ν. -Κ.Υ. Νεαπόλεως (αίτησεις εώς και 21/06/2016)

Ιουν 7 2016 12:40 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος

Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ο Υ Μ Ε - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Την πλήρωση των κάτωθι δώδεκα (12) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β', για τα αντίστοιχα Τμήματα-Μονάδες-Εργ/ρια του Νοσοκομείου:

1. Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Παθολογικής Ογκολογίας.

2. Δύο (2) θέσεις Επιμελητή Β' Παιδιατρικής για το Παιδιατρικό Τμήμα.

3. Μία (1) θέση Επιμελητή Β' Ορθοπαιδικής.

4. Μία (1) θέση Επιμελητή Β' Αναισθησιολογίας.

5. Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Ορθοπαιδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ ή Γενικής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική,διάσωση,προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείρηση-διοίκηση- συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π).

6. Μία (1) θέση Επιμελητή Β' Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας- Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ).

7. Μία (1) θέση Επιμελητή Β' Παθολογικής Ανατομικής.

8. Μία (1) θέση Επιμελητή Β' Κυτταρολογίας.

9. Μία (1) θέση Επιμελητή Β' Ψυχιατρικής.

10. Μία (1) θέση Επιμελητή Β' Ψυχιατρικής (για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας).

11. Μία (1) θέση Επιμελητή Β' Παιδοψυχιατρικής.

Η Αίτηση - Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία της Οργανικής Μονάδας της Έδρας ‘Αγιος Νικόλαος του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου-Γ.Ν-Κ.Υ Νεαπόλεως

«ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» εις τριπλούν (βλ. Άρθρο 2 της παρούσης), μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, ήτοι από 30/05/2016 έως και 21/06/2016.

Αιτήσεις - δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, εις τριπλούν, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου στη ταχυδρομική διεύθυνση «Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου Γ.Ν.-Κ.Υ Νεαπόλεως «ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» Οργανική Μονάδα Έδρας Αγ.Νικόλαος Κνωσσού 4 Αγ.Νικόλαος ΤΚ 72100. Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό

παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς. Αιτήσεις - δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της μιας θέσης αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση-δήλωση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, τηλ: 2841343159 και 2841343156.

Αίτηση - υπεύθυνες δηλώσεις

Περισσότερες λεπτομέρειες στη συνημμενη προκήρυξη

Αρχείο: Προκήρυξη - πρόσκληση

Επιστροφή