7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προκήρυξη έντεκα (11) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ Επιμελητή Β για ΠΑΓΝΗ - ΓΝ Βενιζέλειο

Ιουν 3 2016 3:31 μμ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Την πλήρωση των κάτωθι έντεκα (11) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β’, για το Νοσοκομείο μας:

• Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Eνδοκρινολογίας.

• Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Ρευματολογίας.

• Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Αγγειοχειρουργικής.

• Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Οφθαλμολογίας

• Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Αναισθησιολογίας

• Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Νευροχειρουργικής.

• Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄Παθολογικής Ανατομικής.

• Δύο (2) θέσεις Επιμελητών Β΄Ψυχιατρικής.

• Δύο (2) θέσεις Επιμελητών Β΄Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας–Φυματιολογίας ή Ορθοπαιδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή Γενικής Ιατρικής

με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση –διοίκηση –συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π).

Η Αίτηση – ∆ήλωση µε όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού του ΠαΓΝΗ εις τριπλούν, µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών, δηλαδή από 01/06/2016 έως και 20/06/2016.

Επίσης µπορούν να υποβάλλονται και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε εταιρεία ταχυµεταφοράς, µέσα στην ορισθείσα προθεσµία, στη Γραµµατεία του Νοσοκοµείου στη ταχυδροµική διεύθυνση «Πανεπιστηµιακό Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου

∆ιασταύρωση Σταυρακίων Βουτών ΤΚ 71110 Ηράκλειο Κρήτης». Για τις αιτήσεις αυτές η ηµεροµηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδροµείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυµεταφοράς. 

Αιτήσεις - δηλώσεις που υποβάλλονται µετά τη λήξη της ως άνω προθεσµίας, δεν γίνονται δεκτές. Κάθε υποψήφιος µπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της µιας θέσης αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση-δήλωση µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να παίρνουν κάθε συµπληρωµατική πληροφορία από το Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού του Νοσοκοµείου, τηλ: 2810392238 και 2810542067

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

Αρχείο: Προκήρυξη - Αίτηση - Υπεύθυνες δηλώσεις

Επιστροφή