7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προκήρυξη έξι (6) Επί θητεία θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β στο Γ.Ν. Ρεθύμνου (αιτήσεις εώς 16 Ιουνίου)

Μαϊ 27 2016 12:45 μμ

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ -ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την πλήρωση των κάτωθι έξι (6)επί θητεία θέσεων ειδικευµένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο βαθµό του Επιµελητή Β’ για τα αντίστοιχα Τµήµατα –Μονάδες –Εργ/ρια του  Νοσοκοµείου:

1. Μία (1) θέση Επιµελητή Β΄ Νεφρολογίας για την Μονάδα Τεχνητού Νεφρού και  Περιτοναϊκής Κάθαρσης

2. Μία (1) θέση Επιµελητή Β΄ Ακτινοδιαγνωστικής για το Ακτινοδιαγνωστικό Τµήµα 

3. Μία (1) θέση Επιµελητή Β΄ Χειρουργικής για το Χειρουργικό Τµήµα.

4. Μία (1) θέση Επιµελητή Β΄ Αναισθησιολογίας για το Αναισθησιολογικό Τµήµα

5. Μία (1) θέση Επιµελητή Β΄ Ιατρικής Βιοπαθολογίας για το Βιοπαθολογικό Τµήµα.

6. Μία (1) θέση Επιµελητή Β΄ Ψυχιατρικής για το Ψυχιατρικό Τµήµα . 

Η Αίτηση – ∆ήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραµµατεία του Γενικού Νοσοκοµείου Ρεθύµνου εις τριπλούν (βλ. Άρθρο 2 της παρούσης), µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών,

ήτοι από 26 Μαϊου 2016 έως και 16 Ιουνίου 2016.

Αιτήσεις - δηλώσεις µαζί µε τα δικαιολογητικά, µπορούν να υποβάλλονται και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε εταιρεία ταχυµεταφοράς, µέσα στην ορισθείσα προθεσµία, εις τριπλούν, στη Γραµµατεία του Νοσοκοµείου στη

ταχυδροµική διεύθυνση «Γενικό Νοσοκοµείο Ρεθύµνου , Τρανταλλίδου 17, ΤΚ 74132, Ρέθυµνο ». Για τις αιτήσεις αυτές ηηµεροµηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδροµείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία

ταχυµεταφοράς.

Αιτήσεις - δηλώσεις που υποβάλλονται µετά τη λήξη της προθεσµίας, δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος µπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της µιας θέσης αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση-δήλωση µε όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να παίρνουν κάθε συµπληρωµατική πληροφορία από το Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού του Νοσοκοµείου, στο τηλέφωνο : 28310-87260

Στο συνημμένο η προκήρυξη αναλυτικά

Αίτηση - Υπεύθυνες δηλώσεις

Αρχείο: Προκήρυξη - πρόσκληση

Επιστροφή