Προκήρυξη θέσεων Ειδικευμένων Ιατρών Ε.Σ.Υ. για την Μ.Ε.Θ. & Μ.Ε.Ν.Ν. στο ΠΑΓΝΗ - Γ.Ν. "ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ"

Ιουλ 31 2017 1:48 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Πα.Γ.Ν.Η –Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

 1. Την πλήρωση πέντε (5) θέσεων, επί θητεία, ειδικευμένων ιατρών, του κλάδου Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας (για τη Μ.Ε.Θ.), του κλάδου Ε.Σ.Υ., στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β’, για το Νοσοκομείο μας.

2. Την πλήρωση δύο (2) θέσεων, επί θητεία, ειδικευμένων ιατρών, του κλάδου Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Παιδιατρικής (για τη Μ.Ε.Ν.Ν.), στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄, για το Νοσοκομείο μας. 

Η Αίτηση – Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Πα.Γ.Ν.Η. εις τριπλούν, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή από 02-08-2017 έως και 21/08/2017. Επίσης μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου στη ταχυδρομική διεύθυνση «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Διασταύρωση Σταυρακίων Βουτών ΤΚ 71110 Ηράκλειο Κρήτης». Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς. Αιτήσεις - δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές. Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της μιας θέσης αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση-δήλωση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, τηλ: 2810392238 και 2810542067.

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται αυθημερόν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α’), καθώς και στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (www.pagni.gr). Επίσης, κοινοποιείται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στον Ιατρικό Σύλλογο Hρακλείου, ενώ αποστέλλεται και στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης, προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της (www.hc-crete.gr)

Αρχείο: Προκήρυξη Αναλυτικά

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ