7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το ΓΝ Λασιθίου (Ο.Μ. της έδρας Αγίου Νικολάου).

Μαρ 30 2018 9:01 πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Οργανική Μονάδα Έδρας, Άγιος Νικόλαος

Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ο Υ Μ Ε - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Την πλήρωση:

1. Μίας (1) θέσης επί θητεία ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. στο βαθμό του Διευθυντή, ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.)

2. Δύο (2) θέσεων επί θητεία ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. στο βαθμό του Επιμελητή Α’, ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.).

3. Μίας (1) θέσης επί θητεία ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄, ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση – διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.).

4. Μίας (1) θέσης επί θητεία ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄, ειδικότητας Ακτινοδιαγνωστικής.

5. Μίας (1) θέσης επί θητεία ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄, ειδικότητας Χειρουργικής.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET, μέσα σε προθεσμία που αρχίζει στις 10-4-2018 ώρα 12μ.μ και λήγει στις 27-4-2018 ώρα 23.59. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Μέχρι την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, 3ο χλμ Ε.Ο Ηρακλείου-Μοιρών Εσταυρωμένος ΤΚ 71500, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, ή να αποστείλει ταχυδρομικά, είτε με συστημένη επιστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς, σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα. Ο υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα σε διαφορετικό Συμβούλιο καταθέτει ισάριθμους με τις θέσεις που διεκδικεί φακέλους δικαιολογητικών με εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κάθε φάκελο.

Για την απόσυρση της αίτησης υποψηφιότητας απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στη Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της 7ης Δ.Υ.ΠΕ. Κρήτης.

Η παρούσα προκήρυξη θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α') και θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στη διεύθυνση . καθώς και στην ιστοσελίδα της Οργανικής Μονάδας Έδρας Αγίου Νικολάου του Γ.Ν.Λασιθίου (www.agnhosp.gr). Επίσης, κοινοποιείται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στον Ιατρικό Σύλλογο Λασιθίου, ενώ αποστέλλεται και στην 7η Υ.ΠΕ Κρήτης, προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της (www.hc-crete.gr).

Αρχείο: Προκήρυξη Αναλυτικά

Επιστροφή