7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το ΓΝ Λασιθίου - ΓΝ-ΚΥ Νεάπολεως (Α.Ο.Μ. Ιεράπετρας).

Μαρ 29 2018 10:28 πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΠΔΔ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ & Γ.Ν.-Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Ιεράπετρας

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Την πλήρωση των κατωτέρων θέσεων του κλάδου Ιατρών ΕΣΥ, επί θητεία, της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Ιεράπετρας του Γ.Ν. Λασιθίου:

-Μίας (1) θέσης ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Μαιευτικής-Γυναικολογίας στον βαθμό του Επιμελητή Β΄.

-Μίας (1) θέσης ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Παιδιατρικής στον βαθμό του Επιμελητή Β΄.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr. αρχίζει στις 10-4-2018 ώρα 12:00 μ.μ και λήγει στις 27/4/2018 ώρα 23:59.

Ο υποψήφιος, υποχρεούται μέσα στην ανωτέρω ορισθείσα ημερομηνία να καταθέσει στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 7ης Υ.Π.Ε., στην ταχυδρομική Διεύθυνση: 3ο χιλ. Εθν. Οδού Ηρακλείου-Μοιρών, Εσταυρωμένος Τ.Κ. 71500 ΤΘ 1285 Ηράκλειο-Κρήτης αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο ή να αποστείλει ταχυδρομικά, είτε με συστημένη επιστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς, σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα.

Ο υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα σε διαφορετικό Συμβούλιο, καταθέτει ισάριθμους με τις θέσεις που διεκδικεί φακέλους δικαιολογητικών με εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης, σε κάθε φάκελο.

Αιτήσεις - δηλώσεις μετά την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

Ως ημερομηνία για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης υποψηφιότητας στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των εγγράφων, λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης τους για αποστολή και, όχι η ημερομηνία παραλαβής από την παραπάνω αρμόδια υπηρεσία.

Επισημαίνεται ότι, για την απόσυρση της αίτησης υποψηφιότητας απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 7ης Υ.Π.Ε.

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται αυθημερόν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 110/τ.Α΄), στην ιστοσελίδα του Γ.Ν.-Κ.Υ. Ιεράπετρας www.ierapetrahospital.gr και αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση καθώς και στην ιστοσελίδα www.hc-crete.gr της 7ης Υ.Π.Ε. Κρήτης.

Επίσης κοινοποιείται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στον Ιατρικό Σύλλογο Λασιθίου.

Αρχείο: Προκήρυξη Αναλυτικά

Επιστροφή