7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ του Γ.Ν. Λασιθίου (Α.Ο.Μ. Ιεράπετρα).

Απρ 19 2018 8:49 πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΙΑΣΥΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΠΔΔ Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ -

Γ.Ν. -.Κ.Υ. ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ

                         ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  

Την πλήρωση στο Νοσοκομείο μας των κάτωθι, επί θητεία, θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. και ως εξής:

1.  Μία (1) θέση ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Παθολογίας στο βαθμό του Διευθυντή.

2. Μία (1) θέση ειδικευμένου Ιατρού ειδικότητας Παθολογίας στο βαθμό του Επιμελητή Β΄.

Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 04-05-2018 ώρα 12μ.μ και λήγει στις 24-05-2018 ώρα 23:59.

Αιτήσεις μετά τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων-δηλώσεων για την ίδια θέση έχει ως συνέπεια τον αυτοδίκαιο αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η αίτηση-δήλωση η οποία επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α75) ως προς την ακρίβεια των δηλούμενων σε αυτήν στοιχείων του υποψηφίου έχει ενιαία μορφή και βρίσκεται αναρτημένη στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα των Δ.Υ.ΠΕ.

Μέχρι την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης (3ο χλμ. Ηρακλείου-Μοιρών, Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 715 00, Ηράκλειο) αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο ή να αποστείλει ταχυδρομικά , είτε με συστημένη επιστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς, σε έντυπη μορφή τα παραπάνω δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλει υποψηφιότητα. Ο αριθμός πρωτοκόλλου για κάθε υποψηφιότητα τίθεται από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 7ης Υ.ΠΕ., επί του κλειστού φακέλου. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των εγγράφων, για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσής τους για αποστολή και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την παραπάνω αρμόδια υπηρεσία.

Για την απόσυρση της αίτησης υποψηφιότητας απαιτείται η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 7ης Υ.ΠΕ.

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται αυθημερόν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010(ΦΕΚ 112 Α΄) καθώς και στην ιστοσελίδα του Γ.N - K.Y. Ιεράπετρας www.ierapetrahospital.gr. Επίσης κοινοποιείται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στον Ιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου ενώ αποστέλλεται και στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της.

Αρχείο: Προκήρυξη Αναλυτικά

Επιστροφή