7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προκήρυξη μίας θέσης Επιμελητή Β' Γενικής Χειρουργικής στο ΓΝ-ΚΥ Σητείας (Αιτήσεις εώς και 10/09)

Αυγ 22 2016 3:40 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ - "ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ"

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ο Υ Μ Ε - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Την πλήρωση της κάτωθι θέσεως επί θητεία ειδικευμένου ιατρού κλάδου ΕΣΥ στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β, για το Χειρουργικό Τμήματα του Νοσοκομείου:

1. Μία (1) θέση Επιμελητή Β' Γενικής Χειρουργικής.

Η Αίτηση - Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Σητείας του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου-Γ.Ν-Κ.Υ Νεαπόλεως

εις τριπλούν (βλ. Άρθρο 2 της παρούσης), μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, ήτοι από 22/08/2016 έως και 10/09/2016.

Αιτήσεις - δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, εις τριπλούν, στη

Γραμματεία του Νοσοκομείου στη ταχυδρομική διεύθυνση «Γενικό Νοσοκομείο - Κ.Υ Σητείας Κ. Γιάννη Παπαδάκη 3 Σητεία ΤΚ 72300. Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε

από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Αιτήσεις - δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της μιας θέσης αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση-δήλωση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, τηλ: 2843340330 και 2843340342.

Αίτηση - Υπεύθυνες δήλώσεις

Λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

Αρχείο: Προκήρυξη - πρόσκληση

Επιστροφή