7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προκήρυξη οκτώ (8) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Γ.Ν. Βενιζέλειο

Ιουν 7 2016 12:47 μμ

Πα.Γ.Ν.Η.-Γ.Ν. Βενιζέλειο (Αποκεντρωμένη οργανική Μονάδα Ηράκλειο Βενιζέλειο)

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ - ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την πλήρωση των κάτωθι οκτώ (8) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β, για τα αντίστοιχα Τμήματα – Μονάδες – Εργαστήρια του Νοσοκομείου:

1.Μία (1) θέση Επιμελητή Β Παθολογίας, για το Α Παθολογικό τμήμα

2.Μία (1) θέση Επιμελητή Β Παθολογίας, για το Β Παθολογικό τμήμα

3.Μία (1) θέση Επιμ. Β Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας για το Πνευμονολογικό – Φυματιολογικό τμήμα

4.Μία (1) θέση Επιμελητή Β Αιματολογίας για το Αιματολογικό τμήμα του Παθολογικού τομέα

5.Δύο (2) θέσεις Επιμελητή Β Παιδιατρικής για το Παιδιατρικό τμήμα

6.Μία (1) θέση Επιμελητή Β Ουρολογίας για το Ουρολογικό τμήμα

7.Μία (1) θέση Επιμελητή Β Παιδοψυχιατρικής για το Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Ηρακλείου

Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» εις τριπλούν (βλ. Άρθρο 2 της παρούσης), μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, ήτοι από 08.06.2016 έως και 27.06.2016.

Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά , μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία , εις τριπλού, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου στη ταχυδρομική διεύθυνση «Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ , Λ. Κνωσσού Τ.Θ. 44 Τ.Κ. 71409 Ηράκλειο Κρήτης». Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Αιτήσεις – δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της μιας θέσης αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστεί αίτηση – δήλωση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, ΤΗΛ: 2813408811

Αρχείο: Προκήρυξη - Αίτηση - Υπεύθυνες δηλώσεις

Επιστροφή