7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προκήρυξη πέντε (5) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στον βαθμό του Επιμελητή Α για Γ.Ν. Χανίων (αιτήσεις εώς και 03/08)

Ιουλ 18 2016 3:26 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ

Αριθμ. Πρωτ.: 12191  Ημερομηνία: 12/07/2016

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων κλάδου γιατρών ΕΣΥ.

Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ο Υ Μ Ε - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Την πλήρωση των κάτωθι πέντε (5) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στον βαθμό του Επιμελητή Α’:

1. Μία (1) θέση Επιμελητή Α΄ Ενδοκρινολογίας.

2. Μία (1) θέση Επιμελητή Α΄ Χειρουργικής Θώρακα.

3. Μία (1) θέση Επιμελητή Α΄ Ουρολογίας.

4. Μία (1) θέση Επιμελητή Α΄ Ρευματολογίας.

5. Μία (1) θέση Επιμελητή Α΄ Στοματικής & Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής.

Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων «Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ» εις τριπλούν, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, ήτοι από 13/07/2016 έως και 03/08/2016.

Αιτήσεις - δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, εις τριπλούν, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου στη ταχυδρομική διεύθυνση «Γενικό Νοσοκομείο Χανίων Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αγίου Ελευθερίου 28, ΤΚ 73300, Μουρνιές Χανίων». Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Αιτήσεις - δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, τηλ: 28213-42370.

Λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

Αρχείο: Προκήρυξη - πρόσκληση

Επιστροφή