7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προκήρυξη τριών (3)επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’ του Γ.Ν. Ρεθύμνου.

Μαρ 23 2017 1:59 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ                                                            

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ                       

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟ

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ -ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την πλήρωση των κάτωθι τριών (3)επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β’ για τα αντίστοιχα Τμήματα του Νοσοκομείου:

1. Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Παθολογίας για το  Παθολογικό Τμήμα.

2. Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Παιδιατρικής  για το Παιδιατρικό Τμήμα

3. Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Νευρολογίας  για το Νευρολογικό Τμήμα.

Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου  Ρεθύμνου εις τριπλούν (βλ. Άρθρο 2 της παρούσης), μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών  ημερών, ήτοι από 23 Μαρτίου 2017 έως και 11 Απριλίου 2017.

Αιτήσεις - δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, εις τριπλούν, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου στη ταχυδρομική διεύθυνση «Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου , Τρανταλλίδου  17, ΤΚ 74132, Ρέθυμνο ». Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Αιτήσεις - δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της μιας θέσης αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση-δήλωση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, στο τηλέφωνο : 28310-87260.

Η παρούσα   προκήρυξη αναρτάται αυθημερόν  στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α’), καθώς και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου(www.rethymnohospital.gr). Επίσης κοινοποιείται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στον  Ιατρικό  Σύλλογο Ρεθύμνου, ενώ αποστέλλεται και στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης  προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της(www.hc-crete.gr)  .

Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά πατήστε εδώ.

Αρχείο: Προκήρυξη Αναλυτικά

Επιστροφή