7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία για τις αποκεντρωμένες μονάδες της 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Ιουν 3 2016 12:27 μμ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την πλήρωση των κάτωθι τριών (3) θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β΄, για τις αποκεντρωμένες οργανικές μονάδες της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, ως εξής:

1. Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, του Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Π.Ι. ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ ευθύνης του Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. Μοιρών

2. Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Γενικής Ιατρικής ή Παθολογίας, του Π.Ε.Δ.Υ. - Π.Π.Ι. ΧΩΡΑΣ ΣΦΑΚΙΩΝ ευθύνης του Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. Βάμου

3. Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ ειδικότητας Παιδιατρικής, του Π.Ε.Δ.Υ. - Κ.Υ. ΒΑΜΟΥ

Η αίτηση - δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο ΚΕΠΥΚΑ, στο ισόγειο του κτιρίου της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, εις τριπλούν, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών και συγκεκριμένα από 3-6-2016 έως και 22-6-2016.

Αιτήσεις - Δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, εις τριπλούν, στην Κεντρική Υπηρεσία της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης στην ταχυδρομική

Δ/νση 3ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Μοιρών, Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71500, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς. Αιτήσεις - δηλώσεις που υποβάλλονται μετά την λήξη της ως άνω προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές. Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της μίας θέσης αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση-δήλωση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης (τηλ.: 2813404443).  

Περισσότερες λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

Αρχείο: Προκήρυξη αναλυτικά

Επιστροφή