7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προκήρυξη τριών (3) θέσεων επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ για Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας (αιτήσεις εώς και 04/07)

Ιουν 20 2016 5:59 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕ!Σ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΘΕΣΕ!Ν ΚΛΑΔΟΥ ΓΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ.

Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ο Υ Μ Ε - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Την πλήρωση των κάτωθι τριών (3) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Α’ και Β’, για τα αντίστοιχα Τμήματα του Νοσοκομείου:

1. Μία (1) θέση Επιμελητή Α΄ Καρδιολογίας

2. Μία (1) θέση Επιμελητή Α' Γενικής Χειρουργικής.

3. Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Παθολογίας

Η Αίτηση - Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Σητείας του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου-ΓΝ-ΚΥ Νεαπόλεως «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» εις τριπλούν (βλ. Άρθρο 2 της παρούσης), μέσα σε

προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, ήτοι από 15/06/2016 έως και 04/07/2016.

Αιτήσεις - δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, εις τριπλούν, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου στη ταχυδρομική διεύθυνση «Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου, Κ. Γιάννη Παπαδάκη 3 - 723 00 ΣΗΤΕΙΑ». Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Αιτήσεις - δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές. Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της μιας θέσης αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση-δήλωση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, τηλ: 28433 40330 και 2843340342.

Αίτηση - Υπεύθυνες δήλώσεις

Αρχείο: Προκήρυξη - πρόσκληση

Επιστροφή