7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β΄ Παθολογικής Ανατομικής στο Γ.Ν. Βενιζέλειο

Ιουλ 14 2017 11:08 πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ -

Γ.Ν. “ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ”

Λεωφ. Κνωσσού, Τ.Θ. 44, Ηράκλειο Κρήτης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΦΜ 999161766, Α’ ΔΟΥ Ηρακλείου,

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ - ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την πλήρωση μίας (1) θέσης επί θητεία ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β για το Νοσοκομείο μας ως κάτωθι:

1. Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Παθολογικής Ανατομικής

Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» εις τριπλούν (βλ. Άρθρο 2 της παρούσης), μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών,

ήτοι από 10.07.2017 έως και 29.07.2017.

Αιτήσεις – δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά , μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία , εις τριπλού, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου στη ταχυδρομική διεύθυνση «Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ , Λ. Κνωσσού Τ.Θ. 44 Τ.Κ. 71409 Ηράκλειο Κρήτης». Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Αιτήσεις – δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, ΤΗΛ: 2813408811 και 2813408815

Αρχείο: Προκήρυξη - πρόσκληση

Επιστροφή