7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β για τη ΜΕΘ της Οργανικής Μονάδας Έδρας Αγ.Νικολάου του Γ.Ν.Λασιθίου.

Αυγ 7 2017 12:48 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Την πλήρωση

 Μίας (1) θέσης επί θητεία ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ στον βαθμό του Επιμελητή Β', ειδικότητας Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας ή Χειρουργικής ή Αναισθησιολογίας ή Νεφρολογίας για τη Μ.Ε.Θ. της Οργανικής Μονάδας Έδρας Αγ.Νικολάου του Γ.Ν.Λασιθίου.

Η Αίτηση - Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία της Οργανικής Μονάδας της Έδρας ‘Αγιος Νικόλαος του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου-Γ.Ν-Κ.Υ Νεαπόλεως «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» εις τριπλούν (βλ. Άρθρο 2 της παρούσης), μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, ήτοι από 10/08/2017 έως και 30 /08/2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα15.00 μ.μ. Αιτήσεις - δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, εις τριπλούν, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου στη ταχυδρομική διεύθυνση «Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου Γ.Ν.-Κ.Υ Νεαπόλεως «&ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» Οργανική Μονάδα Έδρας Αγ. Νικόλαος, Κνωσσού 4 Αγ. Νικόλαος ΤΚ 72100. Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Αιτήσεις - δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.

Για επιπλέον πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στα τηλ.: 2841343159 και 2841343156. Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται αυθημερόν στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α'), καθώς και στην ιστοσελίδα του Νοσοκομείου μας (www.agnhosp.gr). Επίσης, κοινοποιείται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στον Ιατρικό Σύλλογο Λασιθίου, ενώ αποστέλλεται και στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης, προκειμένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της (www.hccrete.gr).

Αρχείο: Προκήρυξη Αναλυτικά

Επιστροφή