Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β για τη Μ.Ε.Θ. στο Γ.Ν. Ρεθύμνου

Ιουλ 28 2017 2:02 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ -ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού επί θητεία του κλάδου ΕΣΥ στο βαθμό του Επιμελητή Β΄ παθολογίας ή καρδιολογίας ή πνευμονολογίας-φυματιολογίας ή χειρουργικής ή αναισθησιολογίας ή νεφρολογίας για τη Μ.Ε.Θ. του Γ.Ν.Ρεθύμνου:

Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου εις τριπλούν (βλ. Άρθρο 2 της παρούσης), μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών,

ήτοι από 31 Ιουλίου 2017 έως και 21 Αυγούστου 2017.

Αιτήσεις - δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, εις τριπλούν, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου στη ταχυδρομική διεύθυνση «Γενικό

Νοσοκομείο Ρεθύμνου , Τρανταλλίδου 17, ΤΚ 74132, Ρέθυμνο ». Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Αιτήσεις - δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της μιας θέσης αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση-δήλωση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, στο τηλέφωνο : 28310-87260.

Αρχείο: Προκήρυξη - πρόσκληση

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ