7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β' ειδικότητας Οδοντιατρικής στο Γ.Ν. Λασιθίου (Οργανική Μονάδας έδρα Αγίου Νικολάου)

Ιουλ 14 2017 11:12 πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - Γ.Ν.-Κ.Υ.ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

Οργανική Μονάδα της Έδρας, Άγιος Νικόλαος

Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ο Υ Μ Ε - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Την πλήρωση 1. Μίας (1) θέσης επί θητεία ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β', ειδικότητας ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η Αίτηση - Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία της Οργανικής Μονάδας της Έδρας ‘Αγιος Νικόλαος του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου-Γ.Ν-Κ.Υ Νεαπόλεως «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» εις τριπλούν (βλ. Άρθρο 2 της παρούσης), μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, ήτοι από 12/07/2017 έως και 31 /07/2017 ημέρα &ευτέρα και ώρα 15.00 μ.μ.

Αιτήσεις - δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, εις τριπλούν, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου στη ταχυδρομική διεύθυνση «Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου Γ.Ν.-Κ.Υ Νεαπόλεως «&ΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ» Οργανική Μονάδα Έδρας Αγ. Νικόλαος, Κνωσσού 4 Αγ. Νικόλαος ΤΚ 72100. Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Αιτήσεις - δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.

Για επιπλέον πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου στα τηλ.: 2841343156 και 2841343159.

Αρχείο: Προκήρυξη - πρόσκληση

Επιστροφή