Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής για το ΠΑΓΝΗ - Γ.Ν. Βενιζέλειο

Ιουλ 20 2017 4:30 μμ

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Πα.Γ.Ν.Η –Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Την πλήρωση μίας (1) επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού, ειδικότητας   Παιδοψυχιατρικής, του κλάδου ΕΣΥ, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β’, για το Νοσοκομείο μας.

Η Αίτηση – Δήλωση με όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Πα.Γ.Ν.Η.  εις τριπλούν, μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή  από 20/07/2017 έως και 08/08/2017.

Επίσης μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου στη ταχυδρομική διεύθυνση «Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Διασταύρωση Σταυρακίων Βουτών  ΤΚ 71110 Ηράκλειο Κρήτης». Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Αιτήσεις - δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.

Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της μιας θέσης αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση-δήλωση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, τηλ: 2810392238 και 2810542067.

Αρχείο: Προκήρυξη - πρόσκληση

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ