7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προκήρυξη 1 θέσης Επιμελητή Β Νευρολογίας του ΓΝ-ΚΥ Σητείας

Ιουλ 14 2017 11:33 πμ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

ΑΠΟΚΕΝΤΡΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

Ε Γ Κ Ρ Ι Ν Ο Υ Μ Ε - Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Την πλήρωση της κάτωθι θέσης επί θητεία ειδικευμένου Ιατρού κλάδου ΕΣΥ στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β’ για το Νευρολογικό Ιατρείο του Νοσοκομείου:

Μία (1) θέση Επιμελητή Β' Νευρολογίας.

Η Αίτηση - Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία της Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Σητείας του Γενικού Νοσοκομείου Λασιθίου-Γ.Ν-Κ.Υ Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο» εις τριπλούν (βλ. άρθρο 2 της παρούσης), μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, ήτοι από 11-07-2017 έως και 31-07-2017.

Αιτήσεις - Δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, εις τριπλούν, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου στη ταχυδρομική διεύθυνση Γενικό Νοσοκομείο – Λασιθίου-Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας, Κ. Γιάννη Παπαδάκη 3, 723 00 ΣΗΤΕΙΑ. Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Αιτήσεις - Δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της ως άνω προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, τηλ: 2843340330.

Αρχείο: Προκήρυξη - πρόσκληση

Επιστροφή