Προκήρυξη 10 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ διαφόρων ειδικοτήτων για το ΠΑΓΝΗ - ΓΝ Βενιζέλειο (Ο.Μ. της έδρας Ηρακλείου)

Μαρ 29 2018 9:36 πμ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΑΓΝΗ - ΓΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Την πλήρωση  στο Νοσοκομείο μας των κάτωθι, επί θητεία, θέσεων ειδικευμένων Ιατρών κλάδου ΕΣΥ και ως εξής:

1. Μία (1)  θέση ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ (για το ΤΕΠ)

2.      Μία (1)  θέση  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α΄ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ  με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση ,προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το ΤΕΠ)

3.  Μία (1)  θέση  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ  Α΄ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ (για το ΤΕΠ)

4.  Μία (1)  θέση   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ  Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ (για το ΤΕΠ)

5.   Μία (1)  θέση   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ  Β΄ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση ,προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας  (για το ΤΕΠ)

6.  Μία (1)  θέση   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ  Β΄ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ  με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ (για το ΤΕΠ)

7. Μία (1)  θέση   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ  Β΄ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη                ΜΕΘ ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση ,προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το ΤΕΠ)

8.  Μία (1)  θέση   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ   Β΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

9.   Μία (1)  θέση   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ   Β΄ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ

10.    Μία (1)  θέση   ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ   Β ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

Η Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr με την χρήση κωδικών εισαγωγής στο  TAXISNET.Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να  αναζητούν οδηγίες για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.  Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει στις 10-04-2018 και ώρα 12μ.μ.  και λήγει  στις 27-04-2018 ώρα 23:59 . 

Τα πεδία του ηλεκτρονικού εντύπου βιογραφικού σημειώματος αφορούν στα στοιχεία ταυτότητας  του υποψηφίου, στα τυπικά προσόντα που τεκμηριώνουν σύμφωνα με την προκήρυξη το παραδεκτό της υποψηφιότητας του και στα ουσιαστικά προσόντα που  συμπληρώνονται σύμφωνα με τους πίνακες 1,2,3,4 και 5 του παραρτήματος της με αρ. Γ4α/Γ.Π.οικ.4044/2018 (φεκ 116/23-1-2018 τ. Β). Υπουργικής απόφασης. Η υποβολή περισσοτέρων αιτήσεων-δηλώσεων για την ίδια θέση έχει ως συνέπεια τον αυτοδίκαιο αποκλεισμό του υποψήφιου από την περεταίρω διαδικασία.

Η αίτηση-δήλωση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (Α΄/75) ως προς την ακρίβεια των δηλούμενων σ΄αυτήν στοιχείων του υποψηφίου.

Μέσα στην παραπάνω προθεσμία υποβολής αιτήσεων. Κατατίθενται σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης από τον υποψήφιο, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, ή αποστέλλονται από αυτόν ταχυδρομικά είτε με συστημένη επιστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 7ης ΥΠΕ, σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία  υποβάλλει υποψηφιότητα. Ο υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα σε διαφορετικό Συμβούλιο κρίσης και επιλογής , καταθέτει ισάριθμους με τις θέσεις που διεκδικεί φακέλους δικαιολογητικών με εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κάθε φάκελο. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των εγγράφων, για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης τους για αποστολή και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την παραπάνω αρμόδια υπηρεσία. 

Αιτήσεις-δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας δεν γίνονται δεκτές.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου για κάθε υποψηφιότητα τίθεται από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 7ης ΥΠΕ, επί του κλειστού φακέλου.

Για την απόσυρση της αίτησης υποψηφιότητας απαιτείται υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 7ης ΥΠΕ .

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων η Διεύθυνση Ανθρώπινου  Δυναμικού της 7ης  ΔΥΠΕ ενημερώνεται ηλεκτρονικά για τις υποψηφιότητες που κατατέθηκαν. Οι παραπάνω κλειστοί φάκελοι διαβιβάζονται από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 7ης ΥΠΕ στην αρμόδια Γραμματεία του Συμβουλίου Κρίσης και Επιλογής.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του Νοσοκομείου, τηλ: 2810542067.

Αρχείο: Προκήρυξη Αναλυτικά

Επιστροφή

EGALITE website ecream website circe website Cyberhimprex
EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ