7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προκήρυξη 2 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. για Γ.Ν. Ρεθύμνου (Αιτήσεις εώς και 11 Ιανουαρίου 2017)

Δεκ 21 2016 3:38 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ρέθυμνο, 20-12-2016,  Αριθ. Πρωτ.: 9760

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ.

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ -ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Την πλήρωση των κάτωθι δύο (2) επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ:

α) στο βαθμό του Διευθυντή & β) στο βαθμό Επιμελητή Β΄ για τα αντίστοιχα Τμήματα του Νοσοκομείου:

1. Μία (1) θέση Διευθυντή Αναισθησιολογίας ή Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας –Φυματιολογίας ή Ορθοπεδικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.).

2. Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Ουρολογίας για το Ουρολογικό Τμήμα.

Η Αίτηση – Hήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Ρεθύμνου εις τριπλούν (βλ. Άρθρο 2 της παρούσης), μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών,

ήτοι από 21 εκεμβρίου 2016 έως και 11 Ιανουαρίου 2017.

Αιτήσεις - δηλώσεις μαζί με τα δικαιολογητικά, μπορούν να υποβάλλονται και ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς, μέσα στην ορισθείσα προθεσμία, εις τριπλούν, στη Γραμματεία του Νοσοκομείου στη ταχυδρομική διεύθυνση «Γενικό Νοσοκομείο Ρεθύμνου , Τρανταλλίδου 17, ΤΚ 74132, Ρέθυμνο ». Για τις αιτήσεις αυτές η ημερομηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Αιτήσεις - δηλώσεις που υποβάλλονται μετά τη λήξη της προθεσμίας, δεν γίνονται δεκτές. Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της μιας θέσης αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση-δήλωση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να παίρνουν κάθε συμπληρωματική πληροφορία από το Τμήμα Hιαχείρισης Ανθρώπινου Hυναμικού του Νοσοκομείου, στο τηλέφωνο : 28310-87260

Αίτηση - Υπεύθυνες δήλώσεις

Λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο

Αρχείο: Προκήρυξη - πρόσκληση

Επιστροφή