7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προκήρυξη 2 θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου Ε.Σ.Υ. (Πνευμονολογίας - Παιδιατρικής) για Γ.Ν. Βενιζέλειο (Αιτήσεις εώς και 7/5/2017)

Απρ 13 2017 2:15 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Πα.Γ.Ν.Η –Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε

Την πλήρωση των κάτωθι δύο (2) επί θητεία θέσεων ειδικευµένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ στον εισαγωγικό βαθµό του Επιµελητή Β’, για το Νοσοκοµείο µας:

• Μία (1) θέση Επιµελητή Β΄ Πνευμονολογίας - Φυματιολογίας

• Μία (1) θέση Επιµελητή Β΄ Παιδιατρικής

Η Αίτηση – ∆ήλωση µε όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη γραμματεία του Γενικού Νοσομείου Ηρακλείου "Βενιζέλειο"εις τριπλούν, µέσα σε προθεσµία είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών, δηλαδή από 18/04/2017 έως και 07/05/2017.

Επίσης µπορούν να υποβάλλονται και ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µε εταιρεία ταχυµεταφοράς, µέσα στην ορισθείσα προθεσµία, στη Γραµµατεία του Νοσοκοµείου στη ταχυδροµική διεύθυνση «Γενικό Νοσοκοµείο Ηρακλείου Βενιζέλειο, Λ. Κνωσσού , Τ.Θ. 44, Τ.Κ. 71409 Ηράκλειο Κρήτης». Για τις αιτήσεις αυτές η ηµεροµηνία υποβολής προκύπτει είτε από τη σφραγίδα του ταχυδροµείου είτε από το αποδεικτικό παράδοσης στην εταιρεία ταχυµεταφοράς.

Αιτήσεις - δηλώσεις που υποβάλλονται µετά τη λήξη της ως άνω προθεσµίας, δεν γίνονται δεκτές.

Οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να παίρνουν κάθε συµπληρωµατική πληροφορία από το Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού του Νοσοκοµείου, τηλ: 2813-408811

Η παρούσα προκήρυξη αναρτάται αυθηµερόν στην ∆ΙΑΥΓΕΙΑ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112 Α’), καθώς και στην ιστοσελίδα του Γενικού Νοσοκοµείου Ηρακλείου Βενιζέλειο (www.venizeleio.gr). Επίσης, κοινοποιείται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στον Ιατρικό Σύλλογο Hρακλείου, ενώ αποστέλλεται και στην 7η Υ.ΠΕ. Κρήτης, προκειµένου να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της (www.hc-crete.gr). 

Αρχείο: Προκήρυξη - πρόσκληση

Επιστροφή