7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Προκήρυξη 4 θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ιατρών ΕΣΥ επί θητεία στο Γ.Ν. Λασιθίου -Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης (Α.Ο.Μ. Σητείας)

Απρ 10 2018 11:22 πμ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Γ.Ν. ΛΑΣΙΘΙΟΥ - ΓΝ-ΚΥ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ «ΔΙΑΛΥΝΑΚΕΙΟ»

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΤΕΙΑΣ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του Κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ επί θητεία για την Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Σητείας του Γ.Ν. Λασιθίου-Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεαπόλεως «Διαλυνάκειο», ως εξής :

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                                                         ΒΑΘΜΟΣ                         ΑΡΙΘΜΟΣ  ΘΕΣΕΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ                             ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β'                                    1

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ                                          ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’                                    1

ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ                                    ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’                                    1

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ                                                  ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’                                     1

Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Για την απόσυρση της αίτησης υποψηφιότητας απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στηΔιεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 7ης Δ.Υ.ΠΕ Κρήτης.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr αρχίζει στις 10/4/2018 ώρα 12 μ.μ και λήγει στις 27/4/2018 ώρα 23:59.

Μέχρι την ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει, σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα, σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης από τον υποψήφιο, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο, ή αποστέλλονται από αυτόν ταχυδρομικά είτε με συστημένη επιστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς, στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης (Ταχυδρομική Διεύθυνση: 3ο χλμ. Ηρακλείου- Μοιρών, Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 715 00, Ηράκλειο). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των εγγράφων, για το εμπρόθεσμο της κατάθεσης λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία παράδοσης τους για αποστολή και όχι η ημερομηνία παραλαβής από την παραπάνω αρμόδια υπηρεσία.- Ο υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα σε διαφορετικό Συμβούλιο, καταθέτει ισάριθμους με τις θέσεις που διεκδικεί φακέλους δικαιολογητικών με εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κάθε φάκελο.

Η υποβολή περισσοτέρων της μιας αιτήσεων-δηλώσεων για την ίδια θέση έχει ως συνέπεια τον αυτοδίκαιο αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Η αίτηση-δήλωση επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’/75) ως προς την ακρίβεια των δηλούμενων σ' αυτήν στοιχείων του υποψηφίου.

Η παρούσα απόφαση προκήρυξης αναρτάται στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) και κοινοποιείται στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο και στον Ιατρικό Σύλλογο Λασιθίου και Σητείας και αποστέλλεται στο Υπουργείο Υγείας και στην 7η ΥΠΕ Κρήτης για να αναρτηθεί στον ιστότοπό τους .

Αρχείο: Προκήρυξη Αναλυτικά

Επιστροφή