7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Πρόσκληση για την κατάρτιση μητρώου Μελετητών-Εργοληπτών ΔΕ για το Γ.Ν. Βενιζέλειο.

Σεπ 5 2017 2:20 μμ

Το Γενικό Νοσοκομείο «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ», προκειμένου να προχωρήσει στην κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων / μελετών / παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών για τη συμμετοχή στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις των παρ. 5 και 6 του άρθρου 118 του N.4412/2016, για το έτος 2017

                                                                                                ΚΑΛΕΙ

τους υποψήφιους αναδόχους που ενδιαφέρονται να εγγραφούν στους καταλόγους του Νοσοκομείου, σε μια ή περισσότερες από τις παρακάτω κατηγορίες έργων / μελετών:

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ

01. Αρχιτεκτονικές Μελέτες Κτιριακών Έργων

02. Ειδικές Αρχιτεκτονικές Μελέτες

03. Στατικές Μελέτες

04. Μελέτες Μηχανολογικές – Ηλεκτρολογικές – Ηλεκτρονικές

05. Μελέτες Τοπογραφίας 

06. Χημικές Μελέτες και Έρευνες

07. Γεωτεχνικές Μελέτες και Έρευνες

08. Εδαφολογικές Μελέτες και Έρευνες

09. Μελέτες φυτοτεχνικής διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου και έργων πρασίνου

10. Περιβαλλοντικές Μελέτες

11. Μελέτες Πληροφορικής και δικτύων

12. Μελέτες ενεργειακές.

Β. ΕΡΓΑ

01. Ανελκυστήρων

02. Ειδικών Μονώσεων

03. Ηλεκτρομηχανολογικών

04. Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

05. Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού και Υγρών, Στερεών και Αερίων Αποβλήτων

06. Οδοποιίας

07. Οικοδομικών

08. Πρασίνου

09. Υδραυλικών

να υποβάλουν σχετική αίτηση και υπεύθυνη δήλωση (οι οποίες επισυνάπτονται στην παρούσα) στη γραμματεία του Γ.Ν.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ.

Τα παραπάνω υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, έξω από τον οποίο θα αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα τα πλήρη στοιχεία του ενδιαφερόμενου και τα εξής:

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ «ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ / ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 118 ΤΟΥ Ν. 4412/2016»

είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά (σφραγίδα ταχυδρομείου), είτε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς, έως και την 25 - 09- 2017 (20 ημέρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης), στην γραμματεία-πρωτόκολλο  του Νοσοκομείου. Ταχ. _/νση: Λεωφόρος Κνωσού  ΤΚ 71409  Ηράκλειο Τηλ. 28413 - 8800

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από αντίγραφο πτυχίου ΜΕΕΠ ή Νομαρχιακού Μητρώου ή πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ.

Η παρούσα πρόσκληση δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο του Γ.Ν.ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ (venizeleio.gr)

Για τα απαραίτητα δικαιολογητικά πατήστε εδώ.

Αρχείο: Πρόσκληση

Επιστροφή