7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Προγραμματιστή Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Ιουλ 11 2019 12:17 μμ

O ΕΛΚΕΑ 7Ης ΥΠΕ Κρήτης, επιθυμεί να συνάψει Σύμβασης Ανάθεσης Έργου για μία (1) θέση ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ στα πλαίσια του Υποέργου Τρία (3) με θέμα «Δημιουργία Αποθέματος Μονάδων ΟπΑ ως προς τα HLA Αντιγόνα Ιστοσυμβατότητας» του Έργου με τίτλο «Διασφάλιση της Υγείας του Πληθυσμού της περιφέρειας Κρήτης για νοσήματα που χρήζουν αλλογενούς μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων, με δημιουργία αποθέματος μοσχευμάτων ομφαλοπλακουντιακού αίματος (ΟπΑ), μετά από χαρτογράφηση των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας του πληθυσμού της Κρήτης» (Κ.Α. 2018ΕΠ40200001) της ΣΑΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 402, που υλοποιείται από την 7η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.Π.Ε.) Κρήτης, με προϊστάμενη αρχή τον Ειδικό Λογαριασμό Έρευνας και Ανάπτυξης (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.) της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (υπ’ αριθμ. πρωτ. 135857/18-06-2018 Απόφαση ένταξης της Περιφέρειας Κρήτης, ΑΔΑ: ΩΠΞΖ7ΛΚ-Τ73).

Περισσότερες πληροφορίες θα αναζητήσετε στο έγγραφο με αρ. πρωτ. 11839/10-6-19 (ΑΔΑ: 6Θ0Κ469Η2Ι-5Ε1).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν ΄την πρότασή τους στα γραφέια της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, 3ο χλμ. ΕΟ Ηρακλέιου – Μοιρών. Εσταυρωμένος, ΤΚ 71500 μέχρι και την Παρασκευή, στις 26/07/2019 και ώρα 14.00.

Πληροφορίες: Γραμματεία ΕΛΚΕΑ: 3o χλμ Εθνικής Οδού Ηρακλείου - Μοιρών, Τ.Κ.71500, Εσταυρωμένος, Ηράκλειο Κρήτης, τηλ.: 2813-404411/33, Φαξ: 2810-331570 e-mail: elkea@hc-crete.gr.

Αρχείο: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Επιστροφή