7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου για μία (1) θέση ΒΙΟΛΟΓΟΥ

Απρ 15 2019 2:16 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 7ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Λ.Κ.Ε.Α.)

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΛΚΕΑ 

 Σας ανακοινώνουμε ότι ο Ε.Λ.Κ.Ε.Α της 7η Υ.ΠΕ Κρήτης επιθυμεί να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου  για μία (1) θέση ΒΙΟΛΟΓΟΥ στα πλαίσια του Υποέργου Τρία (3) του Έργου «Διασφάλιση της Υγείας του πληθυσμού της περιφέρειας Κρήτης για νοσήματα που χρήζουν αλλογενούς μεταμόσχευσης αιμοποιητικών κυττάρων, με δημιουργία αποθέματος μοσχευμάτων ομφαλοπλακουντιακού αίματος (ΟπΑ), μετά από χαρτογράφηση των αντιγόνων ιστοσυμβατότητας του πληθυσμού της Κρήτης», (Κ.Α. 2018ΕΠ40200001) της ΣΑΕΠ Περιφέρειας Κρήτης 402 και με προϊστάμενη αρχή τον ΕΛΚΕΑ της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης.

Περισσότερες πληροφορίες στο  έγγραφο με αρ. πρωτ. 7891/15-4-19 (ΑΔΑ:ΩΚΡΨ469Η2Ι-Ι86). 

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν την πρότασή τους στα γραφεία της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης, 3Ο ΧΛΜ Ε.Ο Ηρακλείου –Μοιρών, Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71500, μέχρι και την Τετάρτη 24 Απριλίου 2019 και ώρα 14:00, σε σφραγισμένο φάκελο.

Τηλ. επικοινωνίας: 2813 404433, κ. Ανδρέα  Μανουρά, 2813 404411, κα Μ.  Πατεράκη.

Αρχείο: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Επιστροφή