Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μιας (1) θέσης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Απρ 21 2021 10:48 μμ

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας και Ανάπτυξης (ΕΛΚΕΑ) της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΥΠΕ) Κρήτης, απευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου μιας (1) θέσης ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «PANACEA - Protection and privAcy of hospital and health iNfrastructures with smArt Cyber sEcurity and cyber threat toolkit for dAta and people» (ΑΔΑ: ΩΤΛΘ469Η2Ι-43Π).

 Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται μέχρι και την Πέμπτη, 06 Μαΐου 2021 να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: elkea@hc-crete.gr  σκαναρισμένη την πρότασή τους μαζί με τα δικαιολογητικά με την ένδειξη: «υποβολή πρότασης για τη θέση επιστήμονα πληροφορικής στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου PANACEA». Σε περίπτωση που το επισυναπτόμενο αρχείο είναι άνω των 8ΜΒ, μπορεί η αποστολή αρχείων να γίνει μέσω συνδέσμου (link) που θα παραπέμπει  σε μέσα, όπως το WeTransfer, Google Drive ή άλλο μέσο (drive) που θα επισυναφθεί στο email.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο της 7ης ΥΠΕ Κρήτης (www.hc-crete.gr) στο πεδίο «ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ» --> «ΝΕΑ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ» και θα δημοσιευθεί σε εφημερίδα του τοπικού τύπου.

Πληροφορίες: κ. Μανουρά Ανδρέα (τηλ: 2813-404433) και κα Αναστασοπούλου Καλλιόπη (τηλ: 2813-404457), e-mail: elkea@hc-crete.gr και στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας.

Αρχείο: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ