Πρόσκληση - Ανακοίνωση για κατάθεση αιτήσεων αποκλειστικών νοσοκόμων 2021 (Αιτήσεις 18/11 εώς και 22/12/2020)

Νοε 18 2020 8:31 μμ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για την υποβολή αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων και στους ονομαστικούς  καταλόγους των Νοσοκομείων και των Ιδιωτικών Κλινικών της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για το έτος 2021.

Σύμφωνα με την αριθμ.Υ4α/ΓΠοικ.75206/8-8-2013 Υπουργική Απόφαση που αφορά στη τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ.Υ4α/οικ.37804/2013 (ΦΕΚ1023/τ.Β΄/25-4-2013) με θέμα: «Παροχή υπηρεσιών σε ασθενείς νοσοκομείων ΕΣΥ και ιδιωτικών κλινικών της χώρας από αποκλειστικές νοσοκόμες και νοσοκόμους», σας γνωρίζουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων μπορούν να υποβάλλουν αίτηση μέσω email στο kepyka@hc-crete.gr  ή  με ΕΛΤΑ ή με ταχυμεταφορές  κατά το οριζόμενο παρακάτω διάστημα  ταχυδρομικά στη Δ/νση: 

7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης

3ο Χιλ. Ε.Ο. Ηρακλείου Μοιρών 

       Τ.Κ. 71500 Περιοχή Εσταυρωμένος

Ηράκλειο Κρήτης

Με την  ένδειξη «για εγγραφή στο μητρώο αποκλειστικών Νοσοκόμων»

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από 18-11-2020 έως  22-12-2020.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές με σφραγίδα ταχυδρομείου έως και  22-12-2020.

Αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους, αυτοπροσώπως, δεν θα γίνονται δεκτές παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ΜΟΝΟΝ ΚΑΤΟΠΙΝ ΡΑΝΤΕΒΟΥ στο           2813-404460  και τις ώρες από τις 11:00 έως τις 14:00.

Για  την  εγγραφή  στο  Εθνικό Μητρώο  Αποκλειστικών Νοσοκόμων της Υγειονομικής Περιφέρειας, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν είτε  Αίτηση εγγραφής (ΑΙΤΗΣΗ Α) είτε Αίτηση ανανέωσης εγγραφής (ΑΙΤΗΣΗ Β)  η οποίες  θα πρέπει να συνοδεύονται  απαραίτητα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Α.Η κατάθεση της αίτησης Α, συνοδεύεται απαραίτητα από τα κατωτέρω δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση (πρώην άδεια) άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας.

2. Άδεια εργασίας από  το ΕΦΚΑ.

3. Αντίγραφο οποιουδήποτε πτυχίου ή διπλώματος ή τίτλου σπουδών κατηγορίας  ΠΕ  ή ΤΕ  ή μετά-δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης  ή  ∆Ε  της  ημεδαπής  ή ισότιμο τίτλο Ιδρύματος και Σχολών της αλλοδαπής, το οποίο οδηγεί στην απόκτηση της άδειας εργασίας.

 4. Οι ενδιαφερόμενοι που δε διαθέτουν ελληνική ιθαγένεια, απαιτείται να προσκομίζουν πιστοποιητικό  ελληνομάθειας, τουλάχιστον  για  την  κατηγορία  της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) Επιπέδου Α2 για ειδικούς επαγγελματικούς σκοπούς, προκειμένου να πιστοποιείται η επάρκειά τους στην κατανόηση και τη χρήση της ελληνικής γλώσσας. Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι ομογενείς, κάτοχοι ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς.

5. Απλό φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας ή για τους αλλοδαπούς  επικυρωμένα αντίγραφα των κρίσιμων σελίδων του διαβατηρίου και αντίγραφο της άδειας παραμονής.

6.  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

7.  Αντίγραφο πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) για το οικονομικό έτος 2020 - χρήσης 2019, εκδομένο στο όνομα της/του ενδιαφερόμενης/νου και όχι στο όνομα του/της συζύγου.

8. Βεβαίωση του      ΕΦΚΑ, για την απόδειξη της εμπειρίας (ενσήμων) από  την  οποία  προκύπτουν  τα ένσηµα  της/του απασχολούμενης/ου ως αποκλειστική/ ος νοσοκόμα/ ος. ( σημείωση : κάτω των 300 ενσήμων δεν μοριοδοτείται και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται η προσκόμιση της βεβαίωσης )

9. Φωτοτυπία των δύο (2)  της σχετικών σελίδων του βιβλιαρίου ΕΦΚΑ με τα αναγραφόμενα προσωπικά στοιχεία µε την ανανέωση για το έτος 2021 σύμφωνα  µε  την      υπ΄αριθµ.Υ1γ/ΓΑ/οικ.35797 υ.α. (1199 Β’) «Πιστοποιητικά Υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»  

10. Έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

Β.Η κατάθεση της αίτησης Β, συνοδεύεται απαραίτητα από τα κατωτέρω δικαιολογητικά

1. Αντίγραφο πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου (εκκαθαριστικό σημείωμα) για το οικονομικό έτος 2020 - χρήσης 2019, εκδομένο στο όνομα της/του ενδιαφερόμενης/νου και όχι στο όνομα του/της συζύγου.

2. Βεβαίωση του      ΕΦΚΑ, για την απόδειξη της εμπειρίας (ενσήμων) από  την  οποία  προκύπτουν  τα ένσηµα  της/του απασχολούμενης/ου ως αποκλειστική/ ος νοσοκόμα/ ος. ( σημείωση : κάτω των 300 ενσήμων συνολικά, δεν μοριοδοτείται και ως εκ τούτου δεν χρειάζεται η προσκόμιση της βεβαίωσης )

3. Φωτοτυπία των δύο (2)  της σχετικών σελίδων του βιβλιαρίου ΕΦΚΑ με τα αναγραφόμενα προσωπικά στοιχεία µε την ανανέωση για το έτος 2021 σύμφωνα  µε  την      υπ΄αριθµ.Υ1γ/ΓΑ/οικ.35797 υ.α. (1199 Β’) «Πιστοποιητικά Υγείας εργαζομένων σε επιχειρήσεις Υγειονομικού Ενδιαφέροντος»  

4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, σε περίπτωση διαφοροποίησης. 

5. Οποιαδήποτε άλλο δικαιολογητικό η ισχύς του οποίου έχει λήξει ( π.χ. άδεια παραμονής)

6. Έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

1. Για τα πτυχία που προέρχονται από Ιδρύματα του εξωτερικού απαιτείται για  την  εγγραφή  στο  Μητρώο, να συνυποβάλλεται ισοτιμία και αντιστοιχία του τίτλου σπουδών τους από τον ∆ιεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (∆.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή το πρώην ∆Ι.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το πρώην ΙΤΕ.  Όσα πτυχία προέρχονται από κράτη – µέλη της Ε.Ε. απαιτείται αναγνώρισή τους από το Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) ή το πρώην  Συμβούλιο  Επαγγελματικής Αναγνώρισης  Τίτλων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Σ.Ε.Α.Τ.Ε.Κ.) ή ισοτιμία από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων Επαγγελματικού  Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).

2. Οι βεβαιώσεις ( πρώην άδειες εργασίας) των αποκλειστικών νοσοκόμων  που έχουν εκδοθεί έως 9-4-2012 εξακολουθούν να ισχύουν και για τις περιπτώσεις που αφορούν δεν απαιτείται κατάθεση τίτλου σπουδών και άδειας άσκησης επαγγέλματος νοσηλευτή/τριας ή βοηθού νοσηλευτή/τριας.

Οι εγγεγραμμένοι στο μητρώο οφείλουν να ενημερώνουν την Υπηρεσία μας για κάθε μεταβολή των στοιχείων που έχουν καταθέσει. 

Προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να επιλεγούν για ένα νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική, μπορούν να δηλώσουν τρεις επιλογές κατά σειρά προτίμηση, προκειμένου να εργαστεί σε ένα μόνο Δημόσιο Νοσοκομείο και δύο ιδιωτικές κλινικές.

Για την κατάταξη των υποψηφίων στις θέσεις των ονομαστικών καταλόγων λαμβάνονται υπόψη κοινωνικά, οικονομικά κριτήρια και η εμπειρία τους, βαθμολογούμενα σύμφωνα µε όσα ορίζονται στην Υ4α/ΓΠοικ.75206/8-8-2013 Υπουργική Απόφαση.

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στα κοινωνικά κριτήρια της Υ4α/ΓΠοικ.75206/8-8-2013 Υπουργικής Απόφασης θα πρέπει να προσκομίζουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα  2813-404460, 2813-404421, 2813-404434.

Άιτηση για έγγραφή πρώτη φορά

Αίτηση για ανανέωση εγγραφής

Αρχείο: Πρόσκληση ανακοίνωση

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ