7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Πρόσληψη προσωπικού καθαριότητας με σύμβαση ορισμένου χρόνου σε δομές της 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Ιαν 30 2018 3:01 μμ

Η 7η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι πέντε (25) ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Κέντρων Υγείας με τις αποκεντρωμένες μονάδες τους,  της 7ης ΥΠΕ Κρήτης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από την Πέμπτη 1 έως και την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα και από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ. είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στη διεύθυνση: 7η ΥΠΕ Κρήτης, 3ο χλμ. Ηρακλείου Μοιρών, Εσταυρωμένος, Τ.Κ. 71500, Ηράκλειο Κρήτης, Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων, υπόψη κας Γαρεδάκη Ευλαμπίας (τηλ. επικοινωνίας: 2813404429).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Παρακάτω οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν την αίτηση, την ανακοίνωση και το  παράρτημα όπου αναφέρονται οι σχετικές πληροφορίες των αιτούμενων θέσεων ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, ο αριθμός των ατόμων καθώς και τα αντίστοιχα απαιτούμενα προσόντα.

Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ

ΕΛΕΝΗ  Ε.  ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΗ

Αίτηση για πρόσληψη

Παράρτημα μοριοδότησης

Αρχείο: Ανακοίνωση ΣΟΧ 1-2018

Επιστροφή