ΝΕΟ!!! Ενεργοποίηση πλατφόρμας λοιπού, πλην ιατρών, επικουρικού προσωπικού για τον Δ κύκλο αιτήσεων (Αιτήσεις από 30/11 έως 7/12 και ώρα 15.00)

Ανακοίνωση για υποβολή αίτησης εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Αποκλειστικών Νοσοκόμων της 7ης ΥΠΕ Κρήτης για το έτος 2022 (Αιτήσεις από 22/11 έως 22/12/2021)

Συγκρότηση Τριμελούς Υγειονομικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτημάτων υπάλληλων του Ιδιωτικού Τομέα περί απαλλαγής από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοιό COVID-19 έναντι αντιτίμου

Συγκρότηση Τριμελούς Υγειονομικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτημάτων υπάλληλων του Δημοσίου περί απαλλαγής από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοιό COVID-19 έναντι αντιτίμου

Συγκρότηση τριμελών επιτροπών αξιολόγησης αιτημάτων εξαίρεσης για λόγους υγείας από την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού προσωπικού

Συγκρότηση Τριμελούς Υγειονομικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτημάτων εργαζομένων του Ιδιωτικού Τομέα περί απαλλαγής από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοιό COVID-19 έναντι αντιτίμου

Οκτ 19 2021 1:42 μμ

Με Απόφαση της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης συγκροτήθηκε η κατά το Νόμο Ν. 4820/2021 (Α130 ) και σύμφωνα με την υπ΄ αρ 55570/12-09-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση προβλεπόμενη  τριμελής υγειονομική επιτροπή για την αξιολόγηση των αιτημάτων  εργαζομένων του Ιδιωτικού τομέα περί απαλλαγής από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοιό COVID-19 έναντι αντιτίμου.

Αποκλειστικό έργο της επιτροπής είναι η αξιολόγηση αιτημάτων εργαζομένων του Ιδιωτικού τομέα από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 έναντι αντιτίμου με βάση τους λόγους εξαίρεσης που αναφέρονται στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 50933/13-08-2021 Κοινή  Υπουργική Απόφαση.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμό  64232/16-10-2021 (ΦΕΚ 4766/τ. Β΄) Κοινή Υπουργική Απόφαση :

  • Οι αποφάσεις απαλλαγής  από την υποχρέωση εμβολιασμού εκδίδονται από τις κατά τόπο αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές της παρ. 4 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π./ οικ. 50933/13-8-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, κατόπιν αίτησης του εργαζομένου που διαβιβάζεται σε αυτές σύμφωνα με την παρ. 5. του άρθρου 2 της ίδιας απόφασης. Οι αιτήσεις  που περιλαμβάνουν τα στοιχεία της παρ. 6 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 50933/13-08-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, διαβάζονται αυθημερόν από τον εργοδότη ή νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης στις κατά τόπον αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές και απαντώνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη διαβίβασή τους.
  • Η αίτηση περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος, ήτοι : Όνομα, επώνυμο, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, φορέα απασχόλησης, το προσωπικό του οποίου υπάγεται στους υπόχρεους εμβολιασμού κατά του κορωνοιού COVID-19,  ημερομηνία της αίτησης  απαλλαγής, το λόγο εξαίρεσης, σύμφωνα με την παρ. 1, καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας, προσωπική διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας και  ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης/φορέα του εργαζομένου για την αποστολή της απόφασης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Στην ίδια αίτηση επισυνάπτονται και η ιατρική βεβαίωση απόδειξης της συνδρομής του λόγου εξαίρεσης με όλα τα αναγκαία κατά τα ανωτέρω στοιχεία της, καθώς και με κάθε άλλο κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο που πρέπει να τεθεί υπόψη της αρμόδιας επιτροπής.
  • Οι αιτήσεις  που δεν αναφέρονται σε λόγους εξαίρεσης του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π./ οικ. 50933/13-8-2021 κοινής υπουργικής απόφασης ή δεν συνοδεύονται  από τα αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα, δεν διαβιβάζονται από τον εργοδότη ή το νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης στις κατά τόπον αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές  και οι υπάλληλοι που υπέβαλαν τις σχετικές αιτήσεις απαλλαγής  ενημερώνονται ότι οι αιτήσεις  τους απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στα  τηλ  επικοινωνίας 

1)   Κλάδου Πηνελόπη, τηλ. επικοινωνίας           2813-404330  

2)    Κυπριωτάκης Αντώνιος, τηλ. επικοινωνίας  2813-404354

Η αποστολή  των αιτήσεων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

ΚΥΑ

ΦΕΚ 3794 2021 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

ΦΕΚ 4766 

Αρχείο: Απόφαση Συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ