Συγκρότηση Τριμελούς Υγειονομικής Επιτροπής για την αξιολόγηση των αιτημάτων υπάλληλων του Δημοσίου περί απαλλαγής από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοιό COVID-19 έναντι αντιτίμου

Σεπ 15 2021 3:52 μμ

Με Απόφαση της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης συγκροτήθηκε οι κατά το Νόμο Ν. 4820/2021 (Α130 ) και σύμφωνα με την υπ΄αρ 55570/12-09-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση η προβλεπόμενη  τριμελής υγειονομική επιτροπή για την αξιολόγησης των αιτημάτων  υπαλλήλων του Δημοσίου περί απαλλαγής από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοιό COVID-19 έναντι αντιτίμου.

Αποκλειστικό έργο της επιτροπής είναι η αξιολόγηση αιτημάτων υπάλληλου του Δημοσίου από την υποχρέωση διενέργειας διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 έναντι αντιτίμου με βάση τους λόγους εξαίρεσης που αναφέρονται στην υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 50933/13-08-2021 Κοινή  Υπουργική Απόφαση.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθμό  55570/12-09-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση :

  • Οι αποφάσεις απαλλαγής  από την υποχρέωση εμβολιασμού εκδίδονται από τις κατά τόπο αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές της παρ. 4 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π./ οικ. 50933/13-8-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, κατόπιν αίτησης του εργαζομένου/υπαλλήλου που διαβιβάζεται σε αυτές σύμφωνα με την παρ. 5. του άρθρου 2 της ίδιας απόφασης . Οι αιτήσεις  που περιλαμβάνουν τα στοιχεία της παρ. 6 του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ. 50933/13-08-2021 κοινής υπουργικής απόφασης, διαβάζονται αυθημερόν από τους αρμόδιους προϊσταμένους προσωπικού στις κατά τόπον αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές και απαντώνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) ημερολογιακών ημερών από τη διαβίβασή τους.
  • Η αίτηση περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος , ήτοι : όνομα, επώνυμο, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, φορέα απασχόλησης, το προσωπικό του οποίου υπάγεται στους υπόχρεους εμβολιασμού κατά του κορωνοιού COVID-19,  ημερομηνία της αίτησης  απαλλαγής, τον λόγο εξαίρεσης σύμφωνα με την παρ. 1, καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την αποστολή της απόφασης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Στην ίδια αίτηση επισυνάπτονται και η ιατρική βεβαίωση απόδειξης της συνδρομής του λόγου εξαίρεσης με όλα τα αναγκαία κατά τα ανωτέρω στοιχεία της, καθώς και με κάθε άλλο κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο που πρέπει να τεθεί υπόψη της αρμόδια επιτροπής.
  • Oι αιτήσεις  που δεν αναφέρονται σε λόγους εξαίρεσης του άρθρου 2 της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π./ οικ. 50933/13-8-2021 κοινής υπουργικής απόφασης ή δεν συνοδεύονται  από τα αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα , δεν διαβιβάζονται από του αρμόδιους προϊσταμένους προσωπικού στις κατά τόπον αρμόδιες υγειονομικές επιτροπές  και οι υπάλληλοι που υπέβαλαν τις σχετικές αιτήσεις απαλλαγής  ενημερώνονται ότι οι αιτήσεις  τους απορρίφθηκαν ως απαράδεκτες

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στα  τηλ  επικοινωνίας 

1)     Παπαντωνάκη Αφροδίτη , τηλ. επικοινωνίας   2810-719355  και

2)     Κλάδου Πηνελόπη, τηλ. επικοινωνίας   2813-404330

Η αποστολή  των αιτήσεων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση : epitropi-elegxou@hc-crete.gr

ΚΥΑ

3794_2021 ΦΕΚ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ

Αρχείο: Απόφαση Συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ