Συγκρότηση τριμελών επιτροπών αξιολόγησης αιτημάτων εξαίρεσης για λόγους υγείας από την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού προσωπικού

Αυγ 12 2021 3:42 μμ

Συγκρότηση τριμελών επιτροπών αξιολόγησης αιτημάτων εξαίρεσης για λόγους υγείας από την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού προσωπικού ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων υγείας και κοινωνικής φροντίδας 

Με απόφαση της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ Κρήτης συγκροτήθηκαν οι κατά το νόμο Ν.4820/2021 (Α΄130) προβλεπόμενες τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης αιτημάτων εξαίρεσης για λόγους υγείας από την υποχρεωτικότητα εμβολιασμού προσωπικού ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων υγείας και κοινωνικής φροντίδας. Αποκλειστικό έργο των επιτροπών είναι η αξιολόγηση των αιτημάτων ιατρικού, νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού περί απαλλαγής από τον εμβολιασμό, με βάση εκτίμηση των λόγων υγείας, κατόπιν ειδικής λίστας εξαιρέσεων που θα προσδιορίσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.

Σύμφωνα με νεότερες οδηγίες 16/8/2021 (ΦΕΚ 3794):

5. Προς τις επιτροπές αυτές διαβιβάζονται, σύμφωνα με την τοπική τους αρμοδιότητα ανά υγειονομική περιφέρεια, οι αιτήσεις εξαίρεσης από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού αποκλειστικά μέσω του αρμόδιου προϊσταμένου προσωπικού του αντίστοιχου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα απασχόλησης που υπάγεται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021. Ο προϊστάμενος τηρεί πλήρη ονομαστική κατάσταση με αιτήσεις εξαίρεσης από τον εμβολιασμό ή από τη δεύτερη δόση αυτού, με τους αριθμούς πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής.

6. Η αίτηση περιλαμβάνει πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης του αιτούντος, ήτοι: όνομα, επώνυμο, Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης, φορέα απασχόλησης, το προσωπικό του οποίου υπάγεται στους υπόχρεους εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19, ημερομηνία της αίτησης απαλλαγής, τον λόγο εξαίρεσης σύμφωνα με την παρ. 1, καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικής επικοινωνίας για την αποστολή της απόφασης της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. Στην ίδια αίτηση επισυνάπτονται και η ιατρική βεβαίωση απόδειξης της συνδρομής του λόγου εξαίρεσης με όλα τα αναγκαία κατά τα ανωτέρω στοιχεία της, καθώς και κάθε άλλο κρίσιμο αποδεικτικό στοιχείο που πρέπει να τεθεί υπόψη της αρμόδιας επιτροπής.

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ (νέα από 16-8-2021)

ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ σε μορφή Word (νέα από 16-8-2021)

Νόμος 4820/2021 (άρθρο 206)

Παρακολούθηση και τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού COVID-19: (ΦΕΚ 3959/27-8-2021)

Διευκρινίσεις για τριμελείς επιτροπές άρθ. 206 ν. 4820-2021.pdf

Αρχείο: Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού (ΦΕΚ 3794)

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ