Υποχρεωτικότητα Εμβολιασμού για Φυσικά Πρόσωπα άνω των 60 ετών.

Δεκ 14 2021 12:42 μμ

Υποχρεωτικότητα Εμβολιασμού για Φυσικά Πρόσωπα άνω των 60 ετών.

• Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού σύμφωνα με το αρ.24 του Ν.4865/2021 (ΦΕΚ 238/Α/4-12-2021) και ΦΕΚ Β 3794 – 13.08.2021  

• Αξιολόγηση αιτημάτων απαλλαγής από την υποχρέωση εμβολιασμού Φυσικών προσώπων που έχουν γεννηθεί εως και την 31η. 12.1961. Διευκρινίζεται ότι τα αιτήματα των Φυσικών Προσώπων που εμπίπτουν στις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4865/2021  με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ως προς την εξαίρεση τους από την υποχρέωση εμβολιασμού κατά του κορωνοϊού Covid-19, θα εξετάζονται από αρμόδια Τριμελή Υγειονομική Επιτροπή της 7ης Υ.ΠΕ Κρήτης , σύμφωνα με τις διατάξεις της  παρ.4  του Αρθ. 206 του Ν.4820/21.

Οδηγίες υποβολής αιτημάτων φυσικών προσώπων άνω των 60 ετών, περί απαλλαγής εμβολιασμού κατά COVID – 19.

• Τα αιτήματα διαβιβάζονται με πλήρη στοιχεία ταυτοποίησης των αιτούντων και συνοδευόμενα από τα αναγκαία δικαιολογητικά έγγραφα με ευθύνη τους, απευθείας στην αρμόδια Τριμελή Υγειονομική Επιτροπή, στην έδρα της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης , στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  epitropiano60@hc-crete.gr  με την ένδειξη   «Αποκλειστικά για την Τριμελή Υγειονομική Επιτροπή εξέτασης αιτημάτων Φυσικών Προσώπων άνω των 60 ετών».

• Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με την Γραμματεία της Τριμελούς Υγειονομικής επιτροπής είναι:

κα.  Καστρινάκη Μαρία Τηλ. Επικοινωνίας: 2813-404467

κος. Κυπριωτάκης Αντώνιος  Τηλ. Επικοινωνίας: 2813-404354


ΦΕΚ 3794

ΦΕΚ 6324

Αίτηση

Αρχείο: ΦΕΚ 4865

Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ