7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Aνακοίνωση οριστικού πίνακα προσληπτέων για τις ΤΟΜΥ για θέση ΤΕ Νοσηλευτικής κωδικός 880 Δήμος Ρεθύμνου

Φεβ 13 2018 4:06 μμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

7η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Δ/νση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Πληροφορίες: Νοικοκυράκη Καλλιόπη

Τηλ. Επικοιν.: 2813404415

Σε εφαρμογή  της    με αρ. Α2β/Γ.Π. οικ. 60261/3-8-17 (ΑΔΑ: Ψ50Π465ΦΥΟ-0ΘΖ) Προκήρυξης – Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) για την αναδιάρθρωση της  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στις Περιφέρειες» και σε συνέχεια του με αρ. 1469/24-01-2018 εγγράφου του τμήματος Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης,  το οποίο αναφέρεται στην ανάρτηση των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων των υποψηφίων, για την κάλυψη των θέσεων με κωδικό 880 ΤΕ Νοσηλευτικής  για τις  ΤΟΜΥ του Δήμου Ρεθύμνου   και μετά την παρέλευση  της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων κατά του ως άνω  πινάκα, η αρμόδια τριμελής επιτροπή,  που συγκροτήθηκε με την 767/2-11-2017 απόφαση της Διοικήτριας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης,  κατ’ εφαρμογή της διάταξης 23 της παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3329/2005, όπως ισχύει, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο  του Επιστημονικού Συμβουλίου Π.Φ.Υ. της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, την  Προϊσταμένη της Δ/νσης Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και τη Νομική  Σύμβουλο του «Γ.Ν. Ηρακλείου «Βενιζέλειο» με τους αναπληρωτές τους, εξέτασε τις υποβληθείσες ενστάσεις και την νομιμότητα των προσωρινών πινάκων προσληπτέων και απορριπτέων. 

Κατόπιν αυτών, καταρτίστηκε και δημοσιεύθηκε ο οριστικός πίνακας προσληπτέων για την κάλυψη της θέσης με κωδικό 880 ΤΕ Νοσηλευτικής για τις ΤΟΜΥ του Δήμου Ρεθύμνου. Οι προσληπτέοι θα κληθούν με συστημένη επιστολή της Διοικήτριας της 7ης Υ.ΠΕ. Κρήτης, για υπογραφή σύμβασης πρόσληψης και ανάληψης καθηκόντων/υπηρεσίας, εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή της συστημένης επιστολής, όπως προβλέπεται στο κεφάλαιο Δ΄ της Προκήρυξης. Οι παραπάνω οριστικοί πίνακες προσληπτέων αναρτήθηκαν σήμερα 13/02/2017 στην  7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ από υπαλλήλους της υπηρεσίας.

Την ίδια μέρα  καταχωρήθηκαν και  στην ιστοσελίδα της 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ  www.hc-crete.gr  

Οριστικό Πίνακας Προσληπτέων

Αρχείο: Ανακοίνωση αναλυτικά

Επιστροφή