Επικοινωνία για ψυχοκοινωνική υποστήριξη

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόληψης του Υπουργείου Υγείας έχει αποστείλει αρχικό πίνακα φορέων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πληροφόρησης και προσφοράς υπηρεσιών προς τους πολίτες αναλόγων με το αντικείμενο τους προκειμένου να αξιοποιηθούν από τους επαγγελματίες υγείας που εργάζονται στις μονάδες υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. , έτσι ώστε να ενισχυθεί το έργο τους στο πεδίο της πρόληψης, υποστήριξης και παραπομπής των πολιτών.

Στον εν λόγω πίνακα καταγράφονται ενδεικτικά οι φορείς ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, ΜΚΟ, ΑΜΚΕ κλπ. που μεταξύ των άλλων υπηρεσιών που παρέχουν αναπτύσσουν και λειτουργούν τηλεφωνικές γραμμές άμεσης παροχής βοήθειας. Βασικά κριτήρια ένταξης των μονάδων στον πίνακα αυτό, είναι ο δημόσιος χαρακτήρας αυτών, ή ένταξη τους σε σχετικό μητρώο παροχής κοινωνικής φροντίδας και ιδιαίτερα στο Εθνικό Μητρώο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα, η διαπίστωση οτι υφίσταται συνέχεια στην παροχή υπηρεσιών καθώς και η λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής στήριξης, ενδυνάμωσης και συμβουλευτικής προς τους πολίτες

Κατόπιν τών ανωτέρω παρακαλούνται οι Φορείς Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας να αξιοποιούν τις αναφερόμενες υπηρεσίες, διασφαλίζοντας την ισότιμη και ανεμπόδιστη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας

Ο πίνακας βρίσκεται στον σύνδεσμο  (μορφή pdf) :

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ