7η ΥΠΕ

Διοίκηση 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας (ΔΥΠΕ Κρήτης)
Δημοσκοπήσεις Υγείας Διοίκηση 7ης ΥΠΕ Κρήτης

Yπηρεσία διενέργειας πλήρους σετ εργαστηριακών εξετάσεων σε όλες τις μονάδες ΠΦΥ της 7ης ΥΠΕ Κρήτης μέσω της μεταφοράς δειγμάτων βιολογικού υλικού σε νοσοκομεία αναφοράς

Κατηγορία: Εκστρατείες ενημέρωσης

Ημερομηνία Δράσης: 13/2/2017

Με στόχο την ισότητα στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας των κατοίκων της υπαίθρου, τη μείωση των ιδιωτικών δαπανών για την υγεία και την εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων από το σύστημα υγείας, ο σχεδιασμός της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης επικεντρώθηκε στην αξιοποίηση και επέκταση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Υγείας (ΟΠΣΥ) Κρήτης στις μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ), έτσι ώστε μέσω της ηλεκτρονικής παραγγελίας εξετάσεων στις μονάδες ΠΦΥ, ο πολίτης να έχει δυνατότητα διενέργειας εργαστηριακού έλεγχου ΔΩΡΕΑΝ, χωρίς την ανάγκη μετακίνησής του, σε όλο το εύρος εργαστηριακών εξετάσεων που εκτελούνται στο νοσοκομείο αναφοράς. Με αυτόν τον τρόπο επιτεύχθηκε μείωση της ταλαιπωρίας των ασθενών, αφού εξυπηρετούνται  από μονάδα υγείας πλησίον της κατοικίας τους, μείωση της out-of-pocket δαπάνης των πολιτών δεδομένης της μη καταβολής συμμετοχής, αλλά και μείωση της ανάγκης προσέλευσης στο νοσοκομείο για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων.

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής παραγγελίας και μεταφοράς βιολογικών δειγμάτων από τις μονάδες ΠΦΥ ξεκίνησε στις 13-2-2017, περιλαμβάνοντας το σύνολο των Κέντρων Υγείας (14) και των Μονάδων Υγείας (3 από τις 4) της Κρήτης, τα οποία διασυνδέονται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ με τα εργαστήρια πέντε νοσοκομειακών μονάδων (ΠΑΓΝΗ, ΓΝΗ Βενιζέλειο, ΓΝ Χανίων, ΓΝ Ρεθύμνου, ΓΝ Αγίου Νικολάου). Από 4 Σεπτεμβρίου 2017, στο πρόγραμμα προστέθηκε και το Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Σφακίων. Ως παράλληλη δράση στήριξης της υπηρεσίας και με στόχο την ενίσχυση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας από τα Κέντρα Υγείας και τις Μονάδες Υγείας, η 7η ΥΠΕ Κρήτης υλοποιεί προγράμματα συνεχιζόμενης εκπαίδευσης του ιατρικού προσωπικού για χρόνια νοσήματα και διασύνδεσης με τις αντίστοιχες νοσοκομειακές δομές, ώστε να καταστεί εφικτή η παρακολούθηση των ασθενών μέσω της πλησιέστερης υγειονομικής τους μονάδας και όχι από τα νοσοκομεία (ρευματολογικά νοσήματα, άνοια, προβλήματα υγείας σχετιζόμενα με το αλκοόλ, παιδοκαρδιολογία, ψυχική υγεία).  

Η υλοποίηση του έργου βασίστηκε στη συνεργασία των υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης ΥΠΕ, των Γραφείων Κίνησης και Εργαστηρίων των νοσοκομείων αναφοράς και των στελεχών των μονάδων ΠΦΥ. Για την επιστημονική τεκμηρίωση και σχεδιασμό της διαδικασίας συστήθηκαν επιτροπές με ευθύνη και συντονισμό της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, ενώ η υλοποίηση του έργου βασίστηκε στην ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ νοσοκομείων και μονάδων ΠΦΥ μέσω της χρήσης του ΟΠΣΥ Κρήτης, ΕΝΙΑΙΟΥ για όλες τις μονάδες υγείας της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και του ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Ειδικότερα, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για τη σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης αναφορικά με τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων στις μονάδες ΠΕΔΥ (Κέντρα Υγείας & Μονάδες Υγείας ΠΕΔΥ) της 7ης ΥΠΕ Κρήτης. Έργο της ομάδας αποτέλεσε: ο ορισμός Κέντρων Αναφοράς Εργαστηριακών εξετάσεων, η καταγραφή του είδους των εργαστηριακών εξετάσεων που πρέπει να συνεχίζουν να εκτελούνται σε μια  μονάδα ΠΦΥ και του προϋπολογισμού ανά μονάδα ΠΕ∆Υ και Νοσοκομειακό Κέντρο Αναφοράς για τη διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων επί του συνολικού ετήσιου προϋπολογισμού της 7η ΥΠΕ Κρήτης. Σύμφωνα με τη μελέτη και με βάση ένα συντηρητικό σενάριο, τα αναμενόμενα καθαρά ετήσια οφέλη για την ΥΠΕ ανέρχονται σε τουλάχιστον 55.000€, αλλά υπολογίζεται ότι θα είναι πολλαπλάσια. Παράλληλα, ξεκίνησε κύκλος επαφών της Διοίκησης της 7ης ΥΠΕ με τις διοικήσεις των φορέων και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ενημέρωση αυτών.

Επίσης, συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας για τη σύνταξη προδιαγραφών διαχείρισης και μεταφοράς των δειγμάτων βιολογικού υλικού από τις μονάδες ΠΕΔΥ στα Νοσοκομεία και επί των προτάσεών της δρομολογήθηκαν οι ενέργειες της 7ης ΥΠΕ Κρήτης και διαμορφώθηκε το εβδομαδιαίο πρόγραμμα μεταφοράς.

Παράλληλα, ορίστηκαν στελέχη των γραφείων κίνησης των νοσοκομείων και της Κεντρικής Υπηρεσίας της 7ης ΥΠΕ που ανέλαβαν την εκπαίδευση των υπαλλήλων των μονάδων ΠΦΥ τόσο ως προς τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος όσο και επί της ακολουθούμενης διαδικασίας. Για την εκπαίδευση των υπαλλήλων συντάχθηκαν εγχειρίδια χρήσης, πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις εργασίας, έγινε εκπαίδευση των στελεχών στα γραφεία κίνησης των νοσοκομείων και on-the-job training στις μονάδες ΠΦΥ, ενώ λειτουργεί τηλεφωνική υποστήριξη. Η εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού στη λήψη των αποτελεσμάτων μέσω του πληροφοριακού συστήματος πραγματοποιήθηκε από ιατρούς που ανέλαβαν το έργο αυτό σε κάθε μονάδα, αλλά και μέσω εγχειριδίου χρήσης.  

Η ακολουθούμενη διαδικασία βασίζεται στα κάτωθι βασικά βήματα:

- Ο ασθενής επικοινωνεί με τη μονάδα υγείας, προκειμένου να κλείσει ραντεβού και γίνεται υπολογισμός του απαιτούμενου αριθμού δειγμάτων αίματος από τη μονάδα υγείας.

- Με την προσέλευση του ασθενούς στη μονάδα ΠΦΥ, γίνεται άνοιγμα περιστατικού στο ΟΠΣΥ Κρήτης και ταυτοποίηση των δειγμάτων βιολογικού υλικού με την έκδοση barcode ετικετών.

- Η λήψη των δειγμάτων και η διαχείριση αυτών πραγματοποιείται βάσει πρωτοκόλλων, ενώ η συσκευασία και μεταφορά δειγμάτων γίνεται από πιστοποιημένη προς τούτο ιδιωτική εταιρεία μεταφοράς βιολογικού υλικού, ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες συνθήκες μεταφοράς.

- Η επιστροφή των αποτελεσμάτων στις μονάδες υγείας πραγματοποιείται είτε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ μέσω του ΟΠΣΥ Κρήτης με εξατομικευμένη πρόσβαση του ιατρικού προσωπικού για την πλειοψηφία των εξετάσεων είτε μέσω της εταιρείας μεταφοράς βιολογικού υλικού σε σφραγισμένους φακέλους για τις περιπτώσεις των ελάχιστων εργαστηρίων που δεν είναι επί του παρόντος διασυνδεδεμένα με το διοικητικοοικονομικό σύστημα του ΟΠΣΥ Κρήτης (ως προς την επιστροφή των αποτελεσμάτων). Η ολοκλήρωση της διασύνδεσης όλων των εργαστηρίων με το διοικητικοοικονομικό σύστημα του ΟΠΣΥ Κρήτης θα τελεστεί μέχρι τον Σεπτέμβριο 2017, καθιστώντας την επιστροφή των αποτελεσμάτων πλήρως αυτοματοποιημένη. Με τον τρόπο αυτό, παρέχεται η δυνατότητα πρόσβασης του ιατρικού προσωπικού των μονάδων ΠΦΥ στο εργαστηριακό ιστορικό του ασθενούς (αποτελέσματα εξετάσεων), όπως αυτό διαμορφώνεται στο νοσοκομείο αναφοράς και όχι μόνο στη μονάδα ΠΦΥ.  

Για την επιτυχία του εγχειρήματος έπρεπε να αντιμετωπιστούν τεχνολογικές και διαδικαστικές προκλήσεις. Οι βασικές τεχνολογικές προκλήσεις, που αποτελούν παράλληλα και καινοτομίες, αφορούσαν τη διασύνδεση όλων των μονάδων στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ (οι μονάδες υγείας του πρώην ΕΟΠΥΥ δεν είναι ενταγμένες στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ), η παραμετροποίηση και χρήση του ΟΠΣΥ Κρήτης και η διαχείριση μεγάλου όγκου χρηστών. Παράλληλα, έπρεπε να τεκμηριωθεί η οικονομική αναγκαιότητα του εγχειρήματος και η ορθή διαχείριση των δειγμάτων βιολογικού υλικού βάσει κατευθυντηρίων οδηγιών. Βασική πρόκληση αποτέλεσε και η εκπαίδευση του προσωπικού των αποκεντρωμένων μονάδων υγείας, αλλά και η κατάρτιση σεναρίων ανάκαμψης από μη δυνατότητα πρόσβασης στο ΟΠΣΥ Κρήτης.

Τα στατιστικά στοιχεία κίνησης των μονάδων, η γενική αποδοχή του πληθυσμού, αλλά και οι εισηγήσεις των μονάδων ΠΦΥ, τεκμαίρουν την ευρεία αποδοχή της υπηρεσίας, ώστε να προστεθούν νέες ημέρες μεταφοράς δειγμάτων αίματος σε Κέντρα Υγείας με αυξημένη ζήτηση. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι τους τέσσερις πρώτους μήνες της υπηρεσίας εξυπηρετήθηκαν 13.202 πολίτες μέσω της υπηρεσίας, πλέον των βασικών εξετάσεων που πραγματοποιήθηκαν στις μονάδες ΠΦΥ, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι –δεδομένης της πιλοτικής λειτουργίας- δεν πραγματοποιήθηκαν δράσεις δημοσιότητας.

ΝΕΟ: Από 4-9-2017, το πρόγραμμα εξυπηρέτησης των μονάδων τροποποιήθηκε προκειμένου για την αύξηση της συχνότητας εξυπηρέτησης μονάδων υγείας που παρουσίαζαν αυξημένη κίνηση (ΚΥ Κισσάμου, ΚΥ Βάμου, ΚΥ Μοιρών και ΚΥ Αγίας Βαρβάρας). Επίσης, στο πρόγραμμα συμπεριλαμβάνεται και το ΠΠΙ Σφακίων. Το νέο πρόγραμμα εμφανίζεται στον παρακάτω σύνδεσμο.

Σχετικό αρχείο: ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ-2.docx