Νόμος 3310/2005 (ΦΕΚ 30/τ. Α'/14-02-2005)

Περιγραφή: Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης των δημοσίων συμβάσεων.

Αρχείο νομοθεσίας: Νόμος 3310/2005

Έτος: 2005


Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ