Νόμος 3414/2005 (ΦΕΚ 279/τ. Α'/10-11-2005)

Περιγραφή: Τροποποίηση του Νόμου 3310, μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή των καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης των δημοσίων συμβάσεων.

Αρχείο νομοθεσίας: Νόμος 3414/2005

Έτος: 2005


Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ