Νόμος 3527/2007 (ΦΕΚ 25/τ. Α'/09-02-2007)

Περιγραφή: Κύρωση συμβάσεων υπέρ νομικών προσώπων εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις.

Αρχείο νομοθεσίας: 3527-2007

Έτος: 2007


Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ