Π.Δ 394/1996 (ΦΕΚ 266/τ. Α'/04-12-1996)

Περιγραφή: Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ).

Αρχείο νομοθεσίας: Π.Δ. 394/1996

Έτος: 1996


Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ