Π.Δ. 166/2003 (ΦΕΚ 138/τ. Α'/05-06-2003)

Περιγραφή: Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2000/35 της 29-06-2000 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές.

Αρχείο νομοθεσίας: Π.Δ. 166/2003

Έτος: 2003


Επιστροφή

EU-GAPP website EU-JAMRAI website EU-IPAAC website Panacea Research Project website ΕΣΠΑ